Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza konkurentske prednosti i studija slučaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Danas nije dovoljno poznavati samo kupce. Po marketing konceptu, preduzeće stiše konkurentsku prednost oblikovanjem ponude koja bolje zadovoljava potrebe potencijalnog kupca od ponude konkurenata. Pošto rezultati preduzeća zavise i od zadovoljavanja potrošača i od sposobnosti stvaranja veće vrednosti od konkurencije, to strategije marketinga moraju da razmatraju strategije konkurenata baš kao i potrebe ciljnih kupaca. Ovo je period oštre konkurencije, domaće i strane. Posledica toga je da preduzeća moraju početi da poklanjaju isto toliko pažnje svojim konkurentima koliko i svojim ciljnim kupcima. Otuda će prvi korak biti analiza konkurenata, a drugi formulisanje konkurentske strategije, koja snažno pozicionira firmu u odnosu na konkurente i pruža joj najveću moguću konkurentsku prednost.

Za planiranje uspešne konkurentske strategije, veoma je važno da preduzeće sazna sve što može o svojim konkurentima. Stalno mora da poredi svoje proizvode, cene, distribuciju i promociju sa onim kod bliskih konkurenata. Na ovaj našin preduzeće može doći do podrušja potencijalnih konkurentskih prednosti i nedostataka. Može voditi uspešniju marketing kampanju protiv svojih konkurenata i pripremiti snažniju odbranu od napada konkurenata.

S A D R Ž A J

UVOD - 2 -
1.ANALIZA KONKURENTSKOG OKRUŽENJA U KOMPANIJI VICTORIA OIL - 4 -
2.ANALIZA INTERNOG OKRUŽENJA U KOMPANIJI VICTORIA OIL - 6 -
2.1 Lanac vrednosti u kompaniji VictoriaOil - 6 -
2.1.1 Primarne aktivnosti - 6 -
3.IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI - 9 -
4.STRATEGIJA VOĐSTVA U TROŠKOVIMA U KOMPANIJI VICTORIAOIL - 11 -
ZAKLJUČAK - 15 -
LITERATURA - 17 -
Referentni URL