Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kod Greja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Grejov kod dužine n>1 je niz k-torki bita (k>=1) b1, b2,...bn takvih da se unizu b svaka dva uzastopna člana, kao i prvi i poslednji član razlikuju na tačno jednoj poziciji. Na primer, Grejov kod dužine 4 je 00, 01, 11, 10.

Grejov kod se koristi i kao ciklički kod sa za kodiranje dekadnih cifara binarnim rečima sa svojstvom da pri prelasku sa dekadne cifre i nacifru i+1 u kodnoj reči se menja samo binarna cifra na jednoj poziciji.

Ovo svojstvo ga čini pogodnim za primene u kontroli pozicija rotirajućih elemenata, na primer kod nekih štampača, mehaničkih dekodera, ...

S A D R Ž A J

UVOD 4
1 Binarni kodovi 5
1.1 Binarno kodovani decimalni brojevi 6
2 Grejov kod 6
2.1 Zapis brojeva 7
2.2 Određivanje Grejovog koda zadatog dekadnog broja 8
2.3 Određivanje dekadne vrednosti broja na osnovu Grejovog koda 9
2.4 Istorija i primene 10
2.5 Čekajući Godoa: Beckett-Gray kod 14
Zaključak 15
Literatura 16
Referentni URL