Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prava i ravan
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Šta je matematika? Kad bismo ovo pitanje postavili prvoj osobi na koju naiđemo, odgovor bi najverovatnije glasio: ,,Matematika proučava brojeve." Ako bismo insistirali da naš sagovornik bude određeniji, možda bismo izmamili objašnjenje da je matematika „nauka o brojevima". Dalje od ovoga ne bismo stigli, iako to nije odgovarajući opis matematike. Prevaziđen je već 2500 godina. Matematika je formalna i egzaktna nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem s brojevima. Matematika se razvila iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, vrše merenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji, i ove tri primene se mogu dovesti u vezu sa grubom podelom matematike u izučavanje strukture, prostora i izmena.

Sve do kraja 16. veka glavne grane matematike bile su geometrija, i aritmetika. U 16. veku počela se razvijati algebra, a u 17. veku stvaranje diferencijalnog i integralnog računa označava početak burnog razvoja analize, naročito u 18. veku. Teorije diferencijalnih jednačina postaju moćno sredstvo u ispitivanju zakona prirode (u mehanici i nebeskoj mehanici). Pojavom neeuklidske geometrije, matematičke logike i teorije skupova u 19. veku započinje kritička revizija do tada izgrađenih matematičkih teorija, što je bitno uticalo na karakter, metode i puteve razvoja matematike 20. veka. Šire se i obogaćuju postojeće oblasti i razvijaju nove (teorija verovatnoće, statistika, topologija, apstraktna algebra).

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Prava i ravan 4
1.1 Prava 4
1.2 Ravan 5
2 Odnos prava i ravni 6
3 Primeri zadataka 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL