Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Regresija i korelacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prilikom istrazivanja kvantitativnog slaganja varijacija izmedju dve ili vise pojava u statistici primenjuju se metodi korelacione i regresione analize. Prilikom regresione analize potrebno je unapred odrediti koja pojava ce imati ulogu zavisne promenljive, a koja nezavisne promenljive. Ovo utvrdjujemo na osnovu teorijskih, ili empirijskih saznanja, ili pretpostavki o prirodi analiziranih pojava.

Cilj regresione analize jeste da se utvrdi priroda veze, odnosno oblik zavisnosti izmedju posmatranih pojava. To postizemo pomocu odgovarajuceg regresionog modela. Regresioni model je takav statisticki model koji kroz matematicke formule I niz odgovarajucih pretpostavki najbolje opisuje kvantitativnu zavisnost izmedju varijacija posmatranih pojava u realnosti. Regresioni model pokazuje prosecno slaganje varijcija ispitivanih pojava. regresioni model nije sam po sebi cilj, vec samo sredstvo pomocu kojeg smo u stanju da ocenimo I predvidimo ponasanje zavisne promenljive za zeljene vrednosti nezavisne promenljive.

SADRŽAJ

1. UVOD 3
2. LINEARNA REGRESIJA 4
2. 1 KARAKTERISTIKE I PRETPOSTAVKE REGRESIONOG MODELA 5
2. 2 OCENJIVANJE: METOD NAJMANJIH KVADRATA 6
2. 3 MERNJE REPREZENTATIVNOSTI LINIJE REGRESIJE 9
2. 4 STANDARDNA GRESKA REGRESIJE 11
2. 5 KORISCENJE REGRESIONOG MODELA ZA OCENJIVANJE PREDVIDJANJE VREDNOSTI ZAVISNE PROMENLJIVE 12
3. LINEARNA KORELACIJA 14
3. 1 TESTIRANJE ZNACAJNOSTI OCENE KOEFICIJENTA PROSTE LINEARNE KORELACIJE 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL