Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ponašanje potrošača zavisno od dohotka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ponašanje potrošača je kompleksan i promjenljiv vid ponašanja, koji marketing menadžeri pokušavaju da shvate na što bolji način, a sve u cilju zadovoljenja potreba i želja njihovih potrošača. Već odavno je u teoriji i praksi poznato da je potrošač u centru poslovanja svih uspješnih preduzeća, pa se zato toliko i istražuju faktori koji utiču na njihovo ponašanje. Postoji veliki broj faktora koji utiču na ponašanje potrošača. Oni se svrstavaju u dvije velike grupe: interni i eksterni. Zavisno od njihovog uticaja na potrošača, preduzeća kreiraju marketing programe koji zadovoljavaju njihove potrebe i želje.

Interni faktori su rezultat same ličnosti i njenih karatetnih osobina (percepcija, učenje, stavovi, vjerovanja, motivacija). U daljem radu, akcenat će biti stavljen na eksterne faktore, tj. na dohodak kao jedan od najvažnijih eksternih faktora koji uticu na ponašanje potrošača.
Eksterni faktori su oni koji djeluju iz okruženja i koji kao takvi imaju uticaja na neke ili na sve potencijalne potrosace. Oni djeluju na kupca izvan njegove ličnosti. Prema prof. Mihailoviću od eksrernih faktora posebno su važni: kultura, društvene klase, referentne grupe, porodica i dohodak.

Osnovna determinanta stvarne i potencijalne tražnje jeste kupovna moć potrošača, čije glavne finansijske izvore predstavljaju dohodak, kredit i imovina potrošača. Opsti ekonomski uslovi uticu na kupovnu moć potrošača preko nivoa cijena i kamatnih stopa. Kupovnu moć potrošača je jako teško precizno izmjeriti. Najčešće korišćeni pokazatelj kupovne moći je nacionalni dohodak po stanovniku. Međutim, ovaj pokazatelj je daleko korisniji za međunarodni marketing, nego za precizna istraživanja tržista na nacionalnom nivou.

SADRŽAJ

Uvod …………………………...2
Dohodak – važnije teorije ……………………3
Dohodak – osnovne karakteristike …………….3
Engelovi zakoni i krive …………5
Praktični primjeri ……………6
Zaključak …………...11
Literatura ……………..12
Referentni URL