Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Informacioni sistem prodaja bele tehnike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Циљ овог пројектног задатка је да студент пре свега буде водич у изради свог пројектног задатка као и да омогући основне информације за израду истог. Пример пројектног задатка сам по себи није довољан да се уради пројектни задатак већ представља надоградњу знања на одржаним вежбама и пружа корисна сазнања у изради пројектног задатка.

Информациони систем ПБТ је имагинарни и представља уграђени задатак на основу којег студенти могу видети основе пројектовања савремених информационих система.

Наведени пример информационог система биће решен путем MySQL базе података, а за моделовање базе података користићемо програм ERWin. Рад са SQL-ом и MySQL базом података као и ERWin и њима сличним решењима дат је на вежбама стога у даљем тексту неће бити посебно разматран.

Садржај

УВОД 1
О пројектном задатку 1
Опште о информационом систему 2
Прикупљање података 2
Опис рад информационог система 2
Нормализације и нормалне форме 3
Прва нормална форма 3
Друга нормална форма 4
Трећа нормална форма 4
Денормализација 4
Правила интегритета 4
Моделовање података 5
Основа за моделовање 6
Концептуални дијаграм моделовања података 6
Логички дијаграм моделовања података 7
физички дијаграм моделовања података 9
Реализација базе података 10
Referentni URL