Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem analiza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Analiza sistema pretpostavlja misaonu dekompoziciju sistema, tj. sistem se razlaže na jednostavnije elemente, koji sadrže samo delove elemenata sistema i delove funkcija.
Analiza sistema u osnovi predstavlja skup aktivnosti nužnih u osmišljavanju i izgradnji informacionog sistema (IS).

Uobičajeno su podjeljeni u pet glavnih grupa aktivnosti:

(1) Utvrđivanje informacionih potreba;
(2) Analiza postojećeg informacionog sistema (IS);
(3) Definisanje zahtjeva koji se postavljaju pred novi IS;
(4) Oblikovanje novog IS-a;
(5) Definisanje projektnih zadataka za keiranje baze podataka i programa.

Sadržaj

1 Uvod 3
2 Analiza sistema 5
2.1 Pojam analize sistema 6
3 Strukturna analiza sistema 14
3.1 Specifikacije SSA 16
3.2 Specifikacije IS 17
3.3 Karakteristike DTP 18
3.4 Dekompozicija DTP 19
3.5 Pravila dekompozicije 21
3.6 Primjer dizajniranja DTP 21
4 Heuristike strukturne analize sistema 25
5 Zaključak 30
6 Literatura 31
Referentni URL