Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Svante Avgust Arenijus
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

UVOD


Svante Avgust Arenijus (19. februar 1859 — 2. oktobar 1927) je bio švedski istraživač, jedan od osnivača fizičke hemije kao moderne naučne discipline. Godine 1884. doktorkom disertacijom iz električne provodljivosti elektrolita nije impresirao svoje profesore na univerzitetu u Upsali, ali je zato za istu 1903. godine dobio Nobelovu nagradu za hemiju.

U svojoj disertaciji izložio je 56 teza od kojih bi i danas većina bila prihvaćena sa nekim manjim izmenama. Najvažnija ideja iz disertacije je objašnjenje električne provodljivosti eletrolita - rastvor soli u vodi je odličan provodnik mada su i čista so i čista voda vrlo slabi provodnici. Arenijusovo objašnjenje je bilo da prilikom rastvaranja so disosuje u naelektrisane čestice (koje je Faradej mnogo ranije nazvao jonima). Faradej je verovao da joni nastaju u procesu eletrolize; Arenijus je, međutim, tvrdio da joni u rastvoru postoje čak i kada nema električne struje. Godine 1889. Arenijus je objasnio zašto većina reakcija zahteva toplotnu energiju da bi se odvijala formulišući koncept energije aktivacije, energijske barijere koju koja mora biti savladana da bi dva molekula reagovala. Arenijusova jednačina daje kvantitativnu osnovu za odnos između energije aktivacije i brzine hemijske reakcije.

Sadržaj

UVOD 3
1 Teorija kiselina i baza 4
2 Uticaj temperature na brzinu hemijskih reakcija 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL