Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijska analiza i finansijski izveštaji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

У току пословања предузећа, неопходно је пратити сваку промену, било у окружењу или у самом предузећу како би предузеће успешно пословало. Све те промене, свакако утичу на пословање предузећа, како позитивно тако и негативно. Да би предузеће могло успешно да послује неопходно је, пре свега да прати промене унутар предузећа, остварене резултате као и његово тренутно стање. Да би се ефикасно пратило пословање, врши се финансијска анализа предузећа.

Финансијска анализа се бави истраживањем и класификацијом функционалних односа који постоје у финансијама, а све то у циљу да се утврди финансијска ситуација у предузећу. Финансијска анализа предузећа најчешће се врши на основу рачуноводствених евиденција и финансијских извештаја.
Финансијски извештаји пружају информације о финансијском положају, успешности и променама у финансијском положају предузећа.

САДРЖАЈ

УВОД........3
1.ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА..............4
2.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШАЈИ............4
2.1.БИЛАНС СТАЊА..........5
2.1.1.Актива...........6
2.1.2.Пасива...........7
2.2.БИЛАНС УСПЕХА..............8
2.3.БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ........10
2.4.ИЗВЕШТАЈИ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ...12
2.5.НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.....13
3. МОГУЋИ ОКВИРИ ЗА АНАЛИЗУ..........14
3.1. УПОТРЕБА ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА.......14
3.2. ВРСТЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА........15
ЗАКЉУЧАК..............16
ЛИТЕРАТУРА............17
Referentni URL