Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Može li se racionalnom verovati
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Racionalizam je gnoseološki pravac (teorija spoznaje), filozofsko učenje, koje smatra da se objektivna stvarnost može spoznati samo mišljenjem, da se temelji na umu, razumu, intelektu. Reč je latinskog porekla. U opštem smislu racionalizmom nazivamo onaj pravac u teoriji spoznaje koji, bez obzira na to odbacuje li čulno iskustvo kao jedan od izvora i oblika naše spoznaje stvarnosti ili ne, smatra da je objektivnu stvarnost moguće spoznati samo mišljenjem, to jest da je spoznaja jedino dana u našem umu, razumu, intelektu. Postoje, dakle, istine koje su nezavisno od čulnog opažanja i iskustva ne potiču od njega, već su produkt takozvanog "čistog mišljenja", pa su prema tome i te istine i spoznaje apriorni ili urođeni oblici uma.

Francuz Rene Descartes, holannđaninin Baruch de Spinoza i nemac Leibniz dali su racionalistički filozofski okvir onom silnom zamahu matematike, mehanike, optike, revolucionarnom napretku prirodnih nauka uopšte u 17. veku.

Sadržaj

UVOD 1
1 Može li se racionalnom verovati? 2
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL