Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Platonovo razumevanje lepog
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


Umetničko stvaralaštvo se generalno vezuje za estetski smisao ili čulno uobličavanje ideje. Lepota umetničkog dela je formalna kategorija, a ne sadržinska. Predmet estetike je način na koji čovek doživljava realnost i sebe samog, i uz pomoć kojih umetničkih formi izražava svet koji ga okružuje. Umetničko delo je psihički proces opažanja relacija i konekcija između objekata stvarnosti koristeći se simbolima, znakovima i slikama. Bazično sredstvo koju koristi umetničko stvaralaštvo je čulna slika i forma, ali ona je i u istovreme proizvod stvaralaštva. Pored toga, umetnost ne predstavlja samo stvaralačku delatnost autora, već je i društveno uslovljena. Sama ova činjenica navodi na zaključak da između umetnosti i društva postoje uske veze i da umetnost ne može postojati nezavisno od socijalnog okvira u kome se realizuje.

Kada govorimo o poimanju sveta u atičkoj filozofiji, ona obiluje razmišljanjima o propadljivosti, jer stari Grci nisu vreme shvatali linearno, već ciklično. Tako je i kod većinevelikih starogrčkih filozofa propadljivost neprekidan i trajan proces koji je osnovna karakteristika čulnog sveta. Platon tako razlikuje dva sveta - svet, ideja, koji je večan i nepromenljiv, pa iz tog razloga vreme u njemu ne teče, i čulni svet koji je prolazan i propadljiv, koji predstavlja samo refleksiju sveta ideja. Aristotel je kritikovao ovakvo Platonovo ontološko razdvajanje dva sveta i isticao da ideje postoje unutar čulnog sveta i unutar stvari. Egzistencija je, po Aristotelu, dinamičan sukob materije i forme, pri čemu možemo povućiparalelu između Aristotelovog termina forma i Platonove ideje.

Sadržaj

UVOD 3
1 Specifičnosti Platonovog razumevanja lepog i umetnosti 4
2 Razmatranje o lepom u dijalogu „Hipija“ 5
3 Progon pesništva iz Platonove idealne države 8
4 „Teetet“ i „Fedar“ 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL