Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekonomska uloga države
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Svaka država nastoji da formira takvu politiku kojom će se obezbjediti dugoročan rast i razvoj privrede. Sa tim u vezi, projektuje se makroekonomska politika, koju možemo izjednačiti sa ekonomskom politikom, a koja u sebe uključuje više ekonomskih politika sa primarnim ciljevima: uspostavljanje pune zaposlenosti, nivo proizvodnje, nivo cijena i platni bilans. Sve ove mjere, moguće je postići kombinacijom tri politike: monetarnom, fiskalnom i politikom ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

Predmet rada je uloga države u funkcionisanju tržišta i gospodarstva. Analiza rada će obuhvatiti stanje u pojedinim sektorima Bosne i Hercegovine koji reflektuju ostvarenje makroekonomskih ciljeva. Kako Bosna i Hercegovina trenuto prolazi kroz težak, tranzicioni period, pokazat ću kako se pojedini makroekonomski sektori ponašaju u takvim okolnostima i koliko to utiče na ostvarenje postavljenih ciljeva.

U prvom delu rada su objašnjeni tržišni uslovi gospodarstva i ekonomska uloga države, zatim su u drugom delu opisani makroekonomski i mikroekonomski uslovi i uloga države, dok je završni deo rezervisan za socijalnu ulogu države i šta ona obuhvata.

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
1.1Tržište kao regulirajući mehanizam 4
1.2Ekonomska uloga države u gospodarstvu 6
1.2.1Zakonski okvir funkcioniranja gospodarstva 7
2 Makroekonomska uloga države 9
2.1 Ciljevi 9
2.2 Instrumenti 15
3 Mikroekonomska uloga države 16
3.1 Javni sektor 16
3.2 Nesavršena konkurencija 17
3.3 Eksternalije 19
3.4 Neravnomjernost raspodjele narodnog dohotka 20
3.5 Tržište radne snage i financijski sektor 20
4 Socijalna uloga države 22
4.1 Socijalne nejednakosti 22
4.2 Transferna plaćanja 24
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 27
Referentni URL