Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga usluga u savremenoj ekonomiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Strukturne promene i tendencije povećanja uloge uslužnih delatnosti prisutne su u globalnim razmerama. Razvojni tok početkom XXI. veka okarakterisan je sa nekoliko osnovnih trendova kao što su: osetno usporavanje rasta primarnog i sekundarnog sektora; opadanje produktivnosti rada u materijalnoj proizvodnji, intenzivni procesi automatizacije i koncentracije masovne proizvodnje na globalnom nivou, promena strukture svetske trgovine povećavanjem učešće prometa usluga na račun smanjenja prometa roba. Naučno tehnološka revolucija jača međunarodnu podelu rada i sve veću međuzavisnost pojedinih zemalja, što uslovljava da svetska trgovina kao i međunarodno kretanje kapitala; radna snaga odnosno uslužni sektor postanu sve važniji faktori privrednog razvoja.

Strategija razvoja uslužnog sektora, samo je jedna od strategija koje se izrađuju da bi se upravljalo celokupnim društvenim sistemom. Ciljevi strategije razvoja uslužnog sektora u funkciji su ostvarivanja ciljeva ukupnog razvoja. Zbog te činjenice, da bi strategija razvoja uslužnog sektora ostvarila upravljačke funkcije, ona treba da obuhvati i definiše odnos prema ciljevima i akcijama drugih, naročito prema strategiji privrednog i ukupnog društvenog razvoja.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Usluge u savremenoj ekonomiji 2
1.2 Menadžment usluga u savremenoj ekonomiji 6
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL