Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komparacija konvencionalnog i fuzzy kontrolera kod kontrole elektromotora
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Lotfi Zadeh, otac fazi logike, tvrdio da su mnogi postavljali definicije u svetu koji nas okružuje na distantne granice. Zadeh je odlučio da produži dve vrednosti logike, da definišei binarni par {0, 1}, da se celom kontinuiranom intervalu [0, 1] uvodi postepeno prelazak sa neistine na istinu .

Fazi kontrola je kontrolna metoda zasnovana na fazi logici. Baš kao što se fazi logika može jednostavno opisati kao "računarstvo sa rečima, a ne brojevi " fazi kontrola može da se opiše samo kao "upravljač sa rečenicama nego i sa jednačinama ". Fazi kontroler može da sadrži empirijska pravila, a to je naročito korisno u operateru sa kontrolisanim pogonima. Sveobuhvatan pregled klasičnog dizajna i implementacija fazi logičkog kontrolera se može naći u literaturi , , . fazi IF-THEN zasnovan na pravilima. Sistem se sastoji od sledećih modula , :

Fazifikacija: Konvertovanje jasnih činjenica u fazi skupove opisane jezičkim izrazima. Funkcija pripadnosti može biti ravna na vrhu, deo po deo linearna i trougaonog oblika, ravougaona ili rampa sa horizontalnim ramenima.

Sadržaj

Predgovor 3
1 Uvod 4
2 Projektovanje PID kao FLK 7
2.1 Idealni PID kao FLK 7
2.2 Pravilo baznih matrica PID kao FLK 8
3 Anаlizа performаnsi PID kаo FKL 13
3.1 Mere performаnsi 13
3.2 Opis аplikаcijа koje se koriste 14
3.2.1 Kontrola jednosmernog motora 15
3.3 Implementаcijа PID kаo FLK 15
3.4 Rezultаti simulаcije 16
4 Zaključak 19
5 Literatura 20
Referentni URL