Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mere zaštite i bezbednosti pri prevozu opasnih materija železnicom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Opasne materije jesu eksplozivne, zapaljive, oksidirajuće, otrovne, gadne, zarazne, korozivne, kancerogene i radioaktivne materije utvrđene standardima i drugim propisima a koje se proizvode, koriste ili skladište u procesu rada, kao i materije čija su svojstva kada su vezane za neke supstance opasne po život i zdravlje ljudi.
Intezivni razvoj hemijske industrije u svetu i masovna proizvodnja opasnih materija neminovno diktiraju pravila, ne samo u domenu proizvodnje, već i u domenu transporta. U svetu postoje brojni ekspertski timovi koji isključivo rade na bezbednom transportu opasnih materija, koje često predstavljaju "hemijske bombe na točkovima".

Funkcionisanje i razvoj pojedinih privrednih grana ne može se odvijati bez korišćenja opasnih materija. Po definiciji, opasne materije su materije koje svojim osobinama (otrovnost, radioaktivnost) ili hemijskim reakcijama (eksplozivnost, zapaljivost, korozivnost itd.) mogu ugroziti zdravlje ili živote ljudi, oštetiti materijalna dobra ili zagaditi čovekovu okolinu. U prirodi se nalazi njihov mali broj, ali je hemijska industrija omogućila dobijanje velikog broja opasnih materija, tako da se u širokoj potošnji pojavljuje nekoliko desetina hiljada vrsta opasnih materija.


S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Mere zaštite i bezbednosti pri prevozu opasnih materija železnicom 4
1.1 Karakteristike transporta opasnih materija železnicom 4
1.2 Mere za bezbedno odvijanje transporta opasnih materija železnicom 6
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL