Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Požar – mere zaštite
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Zaštita od požara je kompleksna, multidisciplinarna nauka. Za ozbiljno bavljenje ovom oblašću potrebno je poznavanje više oblasti, kao što su: građevinarstvo, mašinstvo, tehnologija i elektrotehnika. Kod nas se ova oblast proučava na Vištoj Tehničko mašinskoj školi u Zemunu, Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu i Fakultetu zaštite na radu u Nišu.

Zaštita od požara je u Srbiji definisana Zakonom o zaštiti od požara. Ovim zakonom se definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Opštine u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbeđuju sprovođenje organizacija i mera zaštite od požara od strane radnih organizacija, zajednica i državnih organa, radnih ljudi i građana, kao i preduzimanje mera koje imaju za cilj unapređenje zaštite od požara. Da bi se ovo ostvarilo opština svojom odlukom donosi plan zaštite od požara.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Zakonske mere o zaštiti od požara 4
1.2 Mere zaštite od požara 6
1.3 Mere zaštite objekata 8
1.3.1 Mere primenjene na elektroinstalacijama 9
1.3.2 Mere zaštite komora za ventilaciju i kanala za vazduh 10
1.4 Spasavanje od požara 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL