Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga istraživanja i planiranja boniteta bankarskih komitenata u cilju smanjenja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Kao što je iz samog naslova teme vidljivo, težište magistarskog rada biće predstavljanje značaja pojma boniteta bankarskih komitenata u današnjim uslovima poslovanja sa akcentom na proces finansijske analize poslovanja preduzeća i značaj finansijskih pokazatelja za odluku banke o plasiranju svojih novčanih stedstava. Rad će se odnositi na najvećim delom odnositi na korporativne klijente, kao dominatnu kategoriju u finasijskoj strukturi klijenata jedne banke (u smislu depozitnog potencijala), ali i na fizička lica kao najbrojniju grupu u ukupnoj strukturi bankarskih klijenata.

Osnovna svrha prijave ovog magistarskog rada rada jeste priprema za pisanje magistarske teze pod nazivom "Uloga istraživanja i planiranja boniteta bankarskih komitenata u cilju smanjenja rizika naplate potraživanja.".

Izrada prijave magistarske teze podrazumeva:

• definisanje predmeta i problema istraživanja,
• pregled vladajućih stavova i shvatanja u literaturi u području istraživanja
• obrazloženje o potrebama istraživanja,
• svrhi i ciljeve istraživanja,
• postavljanje hipoteze,
• plan i metodologiju rada,
• zaključna razmatranja,
• navod literature korišćene za pisanje prijave magistarskog rada, a koja će se koristiti prilikom izrade magistarskog rada.
Referentni URL