Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza imovinskog položaja preduzeća na primeru - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Razne vrste imovine mogu imati razne vrste vrednosti zavisno od specifičnih okolnosti, a postoje osnovne i pomoćne vrste vrednosti. Dobra profesionalna praksa nalaže procenjivaču da u svakom slučaju detaljno opiše prirodu i značenje konkretnih vrednosti koje je utvrdio. Postupak i metod utvrđivanja konkretne vrednosti je stvar samog procenjivača i on se ne može smatrati odgovornim za rezultate procene ako nije bio slobodan u izboru procesa pomoću koga rezultat treba da se dobije. Međutim, dobra praksa procene nalaže procenjivaču da odabere metod koji odgovara svrsi uzimajući u obzir sve faktore koji utiču na vrednost i da odabrani metod izloži na jasan i logičan način.

Neke vrste imovine (nekretnine, preduzeća, kolekcije, vredni predmeti) ne mogu se smatrati kao zbir više delova (npr, kod nekretnina: zemljište i zgrade; kada su u pitanju preduzeća: zemljište, zgrade, mašine i oprema, ugovori, goodwil). Ako se neki element smatra integralnim delom celokupne imovine, njegova vrednost se razlikuje od vrednosti istog elementa koju on ima kada se on posmatra izdvojeno od celokupne imovine. Kada se vrši procena elementa celokupne imovine bez uzimanja u obzir veze sa celokupnom imovinom, naziva se "delimična procena. Postoje legitimna korišćenja delimičnih procena (procena vrednosti zgrada za osiguranje od požara, procena vrednosti zemljišta bez postojećih poboljšanja: procene u vezi sa određivanjem cena komunalnih usluga itd), ali dobra praksa procene nalaže da se delimične označe kao takve i da se navedu ograničenja prilikom korišćenja od strane klijenata i trećeg lica.

Sadržaj

UVOD 1
1 Analiza imovinskog položaja preduzeća 2
1.1 Osnove metoda diskontovanja budućih novčanih tokova 4
1.2 Analiza imovinskog položaja preduzeća 6
1.3 Vrste i pojam bilansa 10
2 Analiza imovinskog položaja preduzeća na primeru 15
2.1 Stalna imovina preduzeća 15
2.1.1 Analiza bilansa tokova gotovine 18
2.1.2 Analiza bilansa sopstvenog kapitala 21
2.1.3 Tržišna vrednost kompanije / neto dobit 22
2.1.4 Neto dobit / sopstveni kapital 23
2.1.5 Neto dobit / ukupna sredstva 23
2.2 Analiza imovinskog položaja hotela Omorika 23
2.3 Primer bilansa stanja hotela Omorika 26
2.3.1 USALI tehnologija 32
ZAKLJUČAK 35
LITERATURA 36
Referentni URL