Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronske biblioteke mogućnost primene iskustva Europeane u narodnoj biblioteci
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

1.1 Pojmovno-hipotetički okvir

Računarsko doba više nije budućnost. Vreme naučne fantastike, komunikacije na daljinu van fizičkog okruženja, kao i mnoge druge nezamislive stvari, došli su u sadašnjost razvojem kibernetske tehnologije koja ruši sve dosadašnje predstave o fenomenu akceleracije. Društvo se usklađuje u nove okvire. Pisma stižu putem kompjutera, razmenjuju se informacije bez obzira na prostornu i vremensku udaljenost, mnoge usluge dostupne su preko Interneta. Kako će izgledati novi, kibernetički svet u ne tako dalekoj budućnosti ostavićemo teoretičarima raznih struka da procene. Nas trenutno zanima položaj i uloga biblioteka u celom ovom procesu. Biblioteke se uključuju u navedene procese već nekoliko decenija. Prvi korak bio je stvaranje lokalnih elektronskih kataloga koji omogućavaju lakše i efikasnije pretraživanje fondova. Vremenom elektronski katalozi bivaju prebačeni na Internet, kako bi se pretraživanje moglo obavljati i sa privatnog računara. Paralelno se odvijaju i procesi sinteze elektronskih kataloga od lokalog do međunarodnog nivoa, što dodatno uspostavlja nove kriterijume za poslovanje biblioteka u budućoj sadašnjosti.

Iskusivši privilegije ovakvih procesa, društvo, samim tim i biblioteke kao njegov sastavni deo (od izuzetnog značaja za čuvanje ljudskog znanja) otkrivaju nove mogućnosti u komunikaciji. Elektronski časopisi, knjige, internet prezentacije, razmena stručnih mišljenja, forumi, diskusione grupe, sve to dovodi do pitanja kako biblioteke mogu naći svoje mesto i pomoći u pružanju ovih i sličnih usluga korisnicima. Najprikladije rešenje jeste otvaranje svojih fondova najširem krugu korisnika, otvaranje svetskog znanja svetu.

Sadržaj

1 UVOD 3
1.1 Pojmovno-hipotetički okvir 3
1.2 Metode istraživanja 5
2 Biblioteke 6
2.1 Pojam i istorija biblioteka 6
2.2 Narodna biblioteka Srbije 8
3 Evropska digitalna biblioteka 10
3.1 Projekti Europeane 10
3.2 Evropske nacionalne biblioteke i Stvaranje Evropske digitalne biblioteke 12
3.3 Projekti GABRIEL i TEL 15
3.4 Evropska biblioteka 17
4 Mogućnosti za Narodnu biblioteku Srbije 21
4.1 Digitalizacija biblioteka 21
4.2 Zašto i šta digitalizovati 26
4.3 Nacionalni centar za digitalizaciju 31
5 ZAKLJUČAK 39
LITERATURA 44
Referentni URL