Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Savremene komunikacije i ekonomska bezbednost
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

1.1 Problem, predmet i objekt istraživanja

Komuniciranje se može analizirati kao funkcija ili kao proces . Komuniciranje kao funkcija podrazumeva suštinu predmeta komuniciranja, sredstva koja se u komuniciranju koriste, kao i vreme kada se komuniciranje odvija. Komuniciranje kao proces podrazumeva odvijanje aktivnosti komuniciranja. Drugim rečima, komuniciranje kao funkcija se odnosi na akcije pojedinaca, učesnika komuniciranja, a kao proces se odnosi na međusobne akcije onih koji su uključeni u proces prenošenja poruke.
U izradi završnog rada postavljen je sledeći problem istraživanja:
Većina modela komunikacije obuhvata pet osnovnih elemenata, a to su pošiljalac/izvor (enkoder), poruka, kanal i primalac (dekoder). Peti element je povratna sprega od primaoca do pošiljaoca .
Pošiljalac i primalac mogu biti pojedinac ili društvena grupa, kolektiv ili formalna organizacija. Svako može biti istovremeno i pošiljalac i primalac poruka. Značajno je napomenuti da je za uspešnost komunikacije neophodno da obe strane jednako interpretiraju značenje poruke.
Poruka se pre svega odnosi na sadržaj upućen od pošiljaoca ka primaocu. Ona može biti sastavljena od najjednostavnijih tvrdnji i konstatacija, ali može biti ispunjena i najsloženijim misaonim ili emocionalnim konstrukcijama. Poruka je određena mogućnošću opažanja i tumačenja, a ne svrhom emitovanja. Na primer, tragovi u snegu predstavljaju značajnu poruku za onoga ko ih prati, nezavisno od toga da li izvor tih znakova želi da ih emituje.

Sadržaj

1 UVOD 3
1.1 Problem, predmet i objekt istraživanja 3
1.2 Radna hipoteza i pomoćne hipoteze 4
1.3 Svrha i ciljevi istraživanja 4
1.4 Naučne metode 5
1.5 Struktura rada 5
2 Komunikacije – pojam i definicija 6
2.1 Verbalna komunikacija 8
2.2 Neverbalna komunikacija 15
3 Savremene elektronske komunikacije 23
4 Uloga komunikacija u stvaranju imidža firme i brenda proizvoda 28
4.1.1 Integrisana marketinška komunikacija, pojam i predmet 31
4.1.2 Karakteristike integrisane marketinške komunikacije 32
4.1.3 Optimalna kombinacija instrumenata komunikacionog miksa 35
4.1.4 Ograničenja u primeni integrisane marketinške komunikacije 36
4.2 Savremene komunikacije - izazov ili pretnje za ekonomsku bezbednost? 37
ZAKLJUČAK 43
LITERATURA 47
Referentni URL