Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Turistička valorizacija antropogenih vrednosti opštine Kruševac - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Крушевац је град богате традиције, са вишевековном историјом, некад средњевековна српска престоница. Перспектива развоја Крушевца и општине у целини, била је и остаје нераскидиво везана за богату културно- историјску традицију народа који је живео и живи у овом делу Србије. Поред повољног саобраћајно-географског положаја, Крушевац је и град у чијој се близини налазе изузетно атрактивни потенцијали, са могућностима за развој различитих облика туризма.

Валоризација туристичке дестинације је процес процене, верификовања и потврде да конкретна дестинација својим вредностима заслужује пажњу туриста. Уколико дестинација добије позитивне оцене током туристичке валоризације, повећавају се њене шансе да постане посећеније туристичко место. Предмет туристичке валоризације дестинације су сви објекти, појаве и простори настали природним процесом или делатношћу човека, који се налазе на подручју за које се врши туристичка валоризација и који поседују одређене атрактивности за посетиоце.
У пракси се најчешће примењују две методе туристичке валоризације. Најзаступљенија је квантитативно-квалитативна метода, која дозвољава прилично велику слободу приликом процене и базира се на шест индикатора. Друга, знатно сложенија метода, је метода туристичке валоризације Хилари ду Крос, која се због своје комплексности и мноштва индикатора кроз које се испитује валоризација културних добара, сматра адекватнијом и поузданијом. Након извршене туристичке валоризације субинидкатори указују на то да ли су објекти подесни за развој туризма на дестинацији, али искључиво уз адекватну промоцију.

САДРЖАЈ

УВОД 3
ТУРИСТИЧКО - ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 5
ПРИРОДНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 7
ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 7
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 8
ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 9
БИОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 9
ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 11
ИСТОРИЈА 11
СТАНОВНИШТВО 14
ПРИВРЕДА 16
МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА И ПРОМЕТ ТУРИСТА 17
АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ 20
АРХЕОЛОШКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 21
СПОМЕНИЧКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 21
УМЕТНИЧКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 29
МАНИФЕСТАЦИОНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 30
ЕТНОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 34
СВОТ (SWOT) АНАЛИЗА АНТРОПОГЕНИХ ТУРИСТИЧКИХ ВРЕДНОСТИ У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КРУШЕВАЦ 36
ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА АНТРОПОГЕНИХ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ 39
КВАНТИТАТИВНО- КВАЛИТАТИВНО ВРЕДНОВАЊЕ 39
ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПО МОДЕЛУ ХИЛАРИ ДУ КРОС 42
ЗАКЉУЧАК 47
ЛИТЕРАТУРА 49
Referentni URL