Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berzansko tržište stranih valuta (forex) i devizni kurs - magistarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Savremena svetska privreda odlikuje se dinamičnim rastom međunarodne trgovine. Obim međunarodne razmene roba i usluga a naročito kapitalnih transakcija mnogostruko je veći nego u bliskoj prošlosti i stalno se povećava i mnogostruko nadmašuje obim svetske proizvodnje. Nacionalne privrede se, dakle, nalaze u velikoj međuzavisnosti. Tu se u prvom redu misli na međuzavisnost nacionalnih ekonomija, čija odrednica nacionalne sve više gubi na značaju na globalizovanom svetskom tržištu. Slika svetske ekonomije u mnogome se razlikuje od teorijskog koncepta koji je često razmatran - zatvorenih nacionalnih ekonomija. U takvim uslovima uloga deviznog kursa dobija na značaju. Rast učešća nacionalnog izvoza u svetskom izvozu jedan je od najvažnijih indikatora privreda u ekspanziji. Klasičnoj robnoj razmeni dodaje se i podizanje kompletnih pogona u inostranstvu kroz razne forme stranog direktnog investiranja, kao i ostalih aktivnosti transnacionalnih kompanija. Finansijski i ekonomski sistem međusobno su integrisani i sve ono što se događa u bilo kojem delu sveta velikom se brzinom prenosi na sve ostale zemlje. Proizvodi i usluge, gde god da su proizvedeni, dostupni su u gotovo svakom kutku planete zahvaljujući međunarodnom kretanju robe, novca i kapitala, odnosno transnacionalizaciji proizvodnje, potrošnje i finansija.

U takvim uslovima međunarodnim ekonomskim odnosima pridaje se veliki i sve veći i veći značaj svuda u svetu. Zato i devizni kurs, kao operacionalizovani mehanizam te politike dobija na značaju. Devizni kurs je u ekonomskoj istoriji prevalio veliki put: od čisto računsko-tehničke kategorije (valutnog pariteta) do važnog instrumenta (i indikatora) makroekonomske politike i njenog integralnog dela. Politika deviznog kursa je veoma značajna u zemljama tranzicije usled činjenice da je devizni kurs u njima jedna od najvažnijih faktorskih cena, ali se ne može razmatrati izolovano, nezavisno od monetarne i fiskalne politike, a pogotovu se ne može razmatrati izvan konteksta tranzicije na globalizovanom svetskom tržištu.

Stranim valutama se trguje na deviznom tržištu, koje bi mogli da definišemo kao sveukupnost sučeljavanja ponude i tražnje za devizama, gde pod devizama podrazumevamo svako potraživanje u stranoj valuti. Devizno tržište treba shvatiti šire, tj. kao mesto - bez obzira na njegovu organizacionu formu - na kojem se susreću ponuda i tražnja deviza. To mesto može biti i sam bankarski aparat koji je angažovan na deviznim poslovima, a može da bude čak i šire od toga, ako se pretpostavi slobodan promet devizama između prodavaca i kupaca koji nude, odnosno traže devize posredstvom banke, berze ili neposredno. Vrlo je diskutabilno da li se i danas, u eri kompjuterizacije i poslovanja nezamislivog bez telekomunikacija, može i dalje koristiti tradicionalna deficija tržišta kao mesta u
fizičko-teritorijalnom značenju. Mnogo smo bliži mišljenju da je tržište – sveukupnost ponude i tražnje; dakle bez korišćenja prostornog koncepta, što je primerenije u eri kada su komunikacije toliko uznapredovale da SWIFT (Society for Worldwide International Financial Communications) čini devizno, kao integralni deo finansijskog tržišta jednim od najsavršenijih.

SADRŽAJ
UVOD 1
1. MEĐUODNOS GLOBALIZACIJE SVETSKOG TRŽIŠTA
I POLITIKE DEVIZNOG KURSA 6
1.1. Razvoj, strukturne promene i tendencije
savremenog tržišta i mesto politike deviznog kursa 6
1.2. Globalizacija svetskog tržišta 9
1.3. MMF i devizni kurs 16
2. EKONOMSKO ZNAČENJE DEVIZNOG TRŽIŠTA I DEVIZNOG KURSA 21
3. VRSTE DEVIZNIH KURSEVA 26
3.1. Fiksni i fluktuirajući devizni kursevi 26
3.2. Jedinstveni vs višestruki devizni kursevi 31
3.3. Ravnotežni i realni devizni kurs 32
4. TEORIJE FORMIRANJA DEVIZNIH KURSEVA 37
4.1. Teorija privrednog rasta i opšteg napretka zemlje 37
4.2. Teorija pariteta kupovnih snaga 41
4.3. Platnobilansna teorija 43
4.4. Teorija pariteta kamatnih stopa 44
4.5. Monetarna teorija 46
4.6. Portfolio teorija 47
5. CILJEVI POLITIKE DEVIZNOG KURSA 48
6. IZBOR REŽIMA DEVIZNOG KURSA 51
7. DEVIZNI KURS, STRUKTURA I SPECIFIČNOSTI DEVIZNOG TRŽIŠTA 55
7.1. Mikrostruktura deviznog tržišta 60
7.2. Predviđanje kretanja deviznih kurseva i uloga makroekonomije 64
7.3. Mikroekonomski pristup i uticaj tokova naloga na devizne kurseve 68
7.4. Uticaj tokova naloga na formiranje deviznog kursa 72
7.5. Analiza ponašanja učesnika na tržištu 81
7.6. Devizno tržište u Srbiji 85
8. FOREX TRŽIŠTE I UTICAJ SVETSKE FINANSIJSKE KRIZE
NA FOREX TRŽIŠTE 88
8.1. Tržišni motivi 89
8.2. Demokratizacija tržišta 90
8.3. Analiza tržišta 91
8.4. Stilovi i postavke trgovanja 94
8.5. Najtrgovaniji valutni parovi 94
8.6. Karakteristike trgovanja parom EUR/USD 96

9. TRGOVANJE NA FOREX-u 99
9.1. Forex kao deo svetskog finansijskog tržišta 99
9.2. Rizici trgovanja na Forexu 103
9.3. Vrste tržišta na Forex-u 104
9.3.1. Spot tržište 104
9.3.2. Forward tržište 106
9.3.3. Fjučers tržište 107
9.3.4. Tržište opcija 108
10. GLAVNE VALUTE I SISTEMI TRGOVANJA 110
10.1. Glavne valute 110
10.1.1. Američki dolar 110
10.1.2. Evro 110
10.1.3. Japanski jen 110
10.1.4. Britanska funta 111
10.1.5. Švajcarski franak 111
10.2. Sistemi trgovanja na Forexu 111
10.2.1. Trgovanje sa brokerima 111
10.2.2. Direktno poslovanje 112
11. FUNDAMENTALNA ANALIZA TRGOVANJA NA FOREX-u 114
11.1. Teorije određivanja deviznog kursa 114
11.1.1. Paritet kupovne moći 114
11.1.2. Teorija elastičnosti 115
12. INDIKATORI ZA FUNDAMENTALNE ANALIZE 117
12.1. Ekonomski indikatori 117
12.2. Indikatori inflacije 118
12.3. Trgovinski bilans 119
12.4. Indikatori zaposlenosti 120
12.5. Vodeći indikatori 122
12.6. Zavisnost Forex-a od finansijskih i društveno-političkih faktora 122
13. TEHNIČKA ANALIZA 124
13.1. Destinacija i osnove tehničke analize 126
13.1.1. Dow teorija 126
13.1.2. Procentualne mere preokreta cena 128
13.1.3. Grafikoni za tehničku analizu 129
13.2. Vrste grafikona 129
13.3. Linije trendova, podrške i otpora 131
13.4. Obrasci obrta trenda 132
13.5. Obrasci nastavljanja trenda 138
13.6. Gapovi 141
13.7. Matematički alati za tehničku analizu (Tehnički indikatori) 142

14. FIBONACCIJEVE KONSTANTE I ELLIOTTOVA TEORIJA TALASA. 148
14.1. Fibonaccijeve konstante 148
14.2. Elliottova teorija talasa 148
15. ANALIZA PRIMENE INDIKATORA DEVIZNOG KURSA
NA PRIMERU SRBIJE 2002 - 2010. GODINE - CASE STUDY 150
15.1. Uticaj osnovnih makroekonomskih indikatora na devizni kurs 150
15.2. BDP i devizni kurs 152
15.3. Bazna inflacija i devizni kurs 154
15.4. Potrošačke cene i devizni kurs 157
15.5. Devizne rezerve i devizni kurs 158
ZAKLJUČAK 161
LITERATURA
Referentni URL