Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mogućnost primjene marketing koncepcije u javnom preduzeću - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Svako preduzeće odnosno proizvođač oduvijek pa i danas kao osnovni zadatak ima
plasiranje na tržište svog proizvoda i ostvarenje profita.Tokom istorije orijentisanost preduzeća na približavanje ponude i tražnje nije mijenjana ali su mijenjani načini na koji se to ostvarivalo.Sve do 30-ih godina prošlog vijeka cilj je bio napraviti što bolji proizvod (dominacija proizvodnje), zatim se sve više pažnje obraća na potrošače i vrše se komercijalna istraživanja kako bi se proizvod što bolje prodao (dominacija prodaje), a poslije Drugog svijetskog rata dolazi do preokreta u tretiranju potrošača.Preduzeća vrše istraživanja tržišta, upoznaju budućeg kupca i na osnovu njegovih iskazanih potreba i želja formiraju proizvod.Ovakva orijentacija (marketing) zadržana je i danas u pojedinim preduzećima. U najrazvijenijim zemljama u savremeno doba marketing je dobio još veći značaj, on kontroliše sve funkcije u preduzeću.Do danas nije data jedna jedinstvena definicija marketinga.Do nje je veoma teško doći između ostalog i zbog posmatranja marketinga sa nekoliko aspekata i tretiranja pojma kao ekonomskog procesa (povezuje potrošnju i proizvodnju kako bi obezbedio efikasnu razmjenu), poslovne aktivnosti (usmjerava tok proizvoda do potrošča i tako ostvaruje ciljeve poslovanja na bazi zadovoljenja potreba tražnja), poslovne koncepcije (usnjerenost ka zadovoljenju potreba potrošača i na osnovu toga ostvarenje ciljeva poslovanja), naučne discipline (bavi se izučavajem koncepcija, principa i metoda marketinga )
U suštini marketing jeste sve ovo; što ukazuje na širinu pojma i opravdava činjenicu da je teško dati jednu definiciju marketinga.Jedna od najčešće korištenih i citiranih definicija marketinga je Kotlerova definicija po kojoj je marketing analiziranje, organizovanje, planiranje i kontrolisanje potencijalnih izvora kupaca, politike i aktivnosti kompanija u želji da se zadovolje potrebe i zahtjevi izabranih grupa kupaca i time stekne profit.I u ovoj definiciji , kao i u svim široko prihvaćenim i često citiranim, neizostavno je sa marketingom povezano zadovoljenje potreba i zahtjeva kupaca.Iz ovoga slijedi da je upravo to (uz ostvarenje profita) suština marketinga.

SADRŽAJ

UVOD .. 3
Specifičnosti marketinga na tržištu usluga . 4
POJAM JAVNOG SEKTORA 5
Menadžment u javnim preduzećima .. 8
Šta građani žele a šta dobijaju od javnih službi 8
Koji mehanizmi privatnog sektora mogu biti
od koristi javnom sektoru . 10
KOJU ULOGU MOŽE IMATI MARKETING
U POBOLJŠANJU FUNKCIJE JAVNIH USTANOVA . 13
Put prema naprijed .. 15
Javno-privatno partnerstvo (JPP) . 16
Modeli JPP .. 16
Primjeri JPP . 17
Javno komunalna preduzeća 17
• Primjer izgradnje komunalnog sistema u Bijeljini . 18
• Primjer izgradnje II faze fabrike vode „NOVOSELIJA 2“ u BL .. 20
BRENDIRANJE- PROIZVOD „P“ 21
Nivoi proizvoda . 23
Razvoj proizvoda .. 26
Unapređenje proizvoda .. 33
Pakovanje . 34
ZAKLJUČAK 35
LITERATURA . 36
Referentni URL