Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodni monetarni fond u funkciji stabilizacije i privrednog razvoja - Diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Međunarodni monetarni fond (International Monetary Fund, IMF) je, bez sumnje,najznačajnija svjetska finansijska institucija. Osnovana 22. jula 1944. godine na konferenciji u Breton vudsu (SAD), sa ciljem da podstakne zemlje u vođenju adekvatne ekonomske politike i da pomogne u prevazilaženju platno-bilansnih teškoća zemalja članica. Osnovale su ga 44 zemlje. Danas, MMF ima 185 zemalja članica. Sjedište ove organizacije je uVašingtonu.
Glavna područja aktivnosti su: nadzor i finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od redovnog praćenja ekonomske politike koju sprovode zemlje članice i godišnjeg izveštaja o uspješnosti te politike, pogotovo u oblasti deviznog kursa. Finansijska pomoć uključuje kredite i zajmove zemljama članicama, koje su suočene sa ozbiljnim platno-bilasnim teškoćama. Tehnička pomoć se ogleda u tome što MMF pruža stručnu pomoć svojim članicama pri kreiranju finansijske i monetarne politike, kao i pri osnivanju institucija. Ova aktivnost je bila najizraženija u bivšim socijalističkim zemljama koje su morale da pređu sa centralne planske privrede na tržišnu privredu.
U Fondu postoji nekoliko organa koji donose odluke.
Odbor guvernera sastoji se od guvernera i njegovih zamjenika koje se najčešće biraju među guvernerima narodnih banaka ili ministri finansija, a imenuje ih svaka država članica. Posebne nadležnosti Odbora guvernera su primanje novih članova, određivanje visine kvota, dodjeljivanje specijalnih prava vučenja. Odbor se sastaje jednom godišnje na godišnjoj skupštini Fonda.Izvršni odbor sastoji se od predsednika Izvršnog odbora (koji je ujedno i glavni direktor Fonda), ostalih izvršnih direktora i njihovih zamjenika. Izvršni odbor broji ukupno 20 članova i taj broj se može mijenjati. Pet članova imenuju države s najvećim kvotama, a ostalih 15 biraju države članice. Izvršni odbor takođe ima ulogu da bira glavnog direktora Fonda. U praksi se najčešće na poziciju glavnog diretora Fonda bira osoba iz Evrope, dok se za njegovog zamjenika imenuje osoba iz Amerike.
Fond je organizovan kao deoničarsko društvo a u njegovim organima se odluke donose po sistemu ponederisanog prava glasa. Svaka država članica dobija početnih 250 glasova, a svaki sledeći glas pripada joj za svakih 100.000 specijalnih prava vučenja. Kvote država izražene su u specijanim pravima vučenja. MMF je osnovan na svjetskoj konferenciji o monetarnim i finansijskim problemima održanoj u Bretton Woodsu 1944. godine. Osnovu za njegovo funkcioniranje činili su planovi sačinjeni u Velikoj Britaniji i SAD-u. Razvoj Fonda možemo pratiti kroz dva perioda.

SADRŽAJ
1.UVOD…............1
2.PERIODI RAZVOJA MMF-a………………………………….………...2
2.1. Prvi period…………………………………………………...2
2.2. Drugi period…………………………………………………..…3
2.2.1. Izvori sredstava fonda………………………..…..…….6
3.KREDITIRANJE U USLOVIMA AKTUALNE SVJETSKE KRIZE….8
3.1. Stav MMF-a prema Istočnoj Evropi..........................................14
3.2. Odgađanje oporavka od svjetske finansijske krize……….…16
3.3. Mjere MMF-a………………………………….……………..…18
3.4.. Spremnost MMF-a da pomogne BiH………………………….18
3.5. Kriteriji za finansiranje sredstvima MMF………………….…20
3.6. Članstvo BiH u MMF-u………………………………………....22
3.7.Finansijski aranžmani BiH sa MMF-om……………………….23

4.MMF KAO AGENT GLOBALNE FINANSIJSKE STABILNOSTI…...24

5.NEGATIVNA ULOGA MMF-a………………………...…………….……27
5.1.Programi reforme MMF-a…...........................................28

6.ULOGA MMF-a,METODE I THENIKE POMOĆI MMF-a U PROCESU STABILIZACIJE SVJETSKE PRIVREDE………………………….……..30
6.1. Uloga MMF-a………….……………………………..………..30
6.2. Značaj MMF-a u procesu stabilizacije………..……….…..…31
6.3. Metode i tehnike MMF-a u uslovima finansijske krize..…....32
6.4. Kriza međunarodnog nonetarnog sistema...……………….…34
6.5.Metode plaćanja i trgovine………………...…………………...36

ZAKLJUČAK……………………………………………………..……42
LITERATURA……………………………………………………..…..44
Referentni URL