Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Investiciono bankarstvo - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Investicione banke predstavljaju elitu Wall Street-a, a tu su reputaciju zaslužile zbog vrste usluga koje pružaju. Investicione banke su finansijski posrednici koji korporacijama pomažu prikupiti potrebna sredstva, međutim ta je definicija suviše kratka da bi tačno objasnila mnoge vrijedne i rafinirane usluge koje te institucije pružaju svojim klijentima. Bez obzira na ime, investicione banke nisu banke u uobičajenom smislu te riječi, što znači da one nisu finansijski posrednik koji prima depozite i zatim ih plasira na tržištu. Uz upis inicijalnih emisija dionica i obveznica investicione banke igraju i centralnu ulogu kao organizatori spajanja i preuzimanja, posrednici pri kupovini i prodaji kompanija, te kao privatni brokeri veoma bogatih pojedinaca. Neke od najpoznatijih investicionih banaka su Morgan Stanley, Merrill Lynch, Salomon Brothers, First Boston Corporation, te Goldman Sachs.
Investicione banke su po obimu kapitala najsnažniji i najmoćniji učesnici na tržištu kapitala svake zemlje. Za razliku od komercijalnih banaka, pasivu investicionih banaka u većinskom dijelu čini kapital u čemu je dalje značajno učešće tzv. vlastitog kapitala. Istovremeno i adekvatno tome i aktiva ovih banaka sastoji se najvećim dijelom iz plasmana na tržištu kapitala.Zbog posredovanja značajnog obima sopstvenog kapitala i velikog broja svojih stručnjaka i eksperata za transakcije na emisionom – primarnom tržištu kapitala, ove banke na području aktivnosti emisije i plasmana efekata imaju vodeću i izuzetno značajnu ulogu na tržištu kapitala.
Razlog zbog kojeg sam se odlučio za ovu temu diplomskog rada jeste taj, što djelatnost bankarstva vidim kao svoju buduću profesiju, te sam imao želju da usavršim svoje znanje iz oblasti investicionog bankarstva, a obrađivanu temu smatram za vrlo atraktivnu i na našim prostorima dovoljno ne obrađenu. Takođe smatram da će, kada u BiH dođe do emisije javnog duga u vidu državnih i korporativnih obveznica, investiciono bankarstvo doživjeti svoj razvoj.
U ovom radu, nakon prvog uvodnog dijela i početnog definisanja oblasti investicionog bankarstva, biti će govora o osnovnim karakteristikama, istoriji i razvoju, trendovima i tendencijama investicionog bankarstva. Nakon toga u trećem i četvrtom dijelu upoznati ćemo se sa organizacionom strukturom, te poslovima i aktivnostima investicionih banaka.
U petom dijelu će biti govora o možda i najvažnijem segmentu poslovanja investicionih banaka, a to su poslovi investicionih banaka na primarnom tržištu. Tu se primarno misli na poslove investicionih banaka - emisiju vrijednosnih papira, oblike emisije, potpisivanje i plasman istih. Nakon toga spomenuti ću i ulogu investicionih banaka na sekundarnom tržištu u ulozi brokera i dilera.

Sadržaj

UVOD 1
1 INVESTICIONO BANKARSTVO 2
1.1 Podjela finansijskih institucija 2
1.2 Pojam investicionog bankarstva 2
1.3 Istorija investicionog bankarstva 3
1.4 Promjene u finansijskoj strukturi 5
1.5 Tendencije i trendovi u investicionom bankarstvu 5
2 ORGANIZACIONA STRUKTURA INVESTICIONE BANKE 7
2.1 Front office 7
2.2 Middle office 8
2.3 Back office 8
3 POSLOVI I AKTIVNOSTI INVESTICIONIH BANAKA 9
4 INVESTICIONE BANKE NA PRIMARNOM I SEKUNDARNOM TRŽIŠTU 11
4.1 Uloga investicionih banaka na primarnom tržištu 12
4.2 Oblici emisije vrijednosnih papira na primarnom tržištu 12
4.2.1 Javna ponuda (public offering) 12
4.2.2 Direktan plasman novokreiranih dionica i obveznica institucionalnim investitorima (private placement) 13
4.2.3 Ponuda dionica postojećim dioničarima na bazi preče kupovine (privileged subscription) 13
4.3 Funkcije investicionih banaka u primarnoj emisiji 14
4.3.1 Savjetodavna funkcija 14
4.3.2 Funkcija preuzimanja rizika - potpisivanje (underwriting) 15
4.3.3 Funkcija prodaje emitovanih vrijednosnih papira 16
4.3.4 Inicijalna cijena dionica 18
4.4 Uloga investicionih banaka na sekundarnom tržištu 19
4.4.1 Investicione banke u ulozi brokera 19
4.4.2 Investicione banke u ulozi dilera 20
4.4.3 Investicione banke u ulozi špekulanata i arbitražera 21
5 OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI INVESTICIONIH BANAKA 22
5.1 Poslovi spajanja i peuzimanja (M&A) 22
5.2 Upravljanje aktivom (asset management) 23
5.3 Upravljanje investicionim portfoliom 25
5.4 Upravljanje rizikom vrijednosnih papira 27
5.5 Hedžing sa finansijskim derivatima 27
5.6 Ulaganja u rizični kapital (venture capital) i projektno finansiranje 28
5.7 Starateljski departmani u bankama (trust departments) 29
6 INVESTICIONO BANKARSTVO U BIH 30
6.1 Karakterisitike finansijskog sistema, tržišta kapitala i tržišta novca u BiH 30
6.1.1 Finansijski sistem u BiH 30
6.1.2 Tržište kapitala u BiH 31
6.1.3 Tržište novca u BiH 33
6.2 Mjesto i uloga banaka na tržištu vrijednosnih papira u BiH 33
6.3 Perspektive razvoja investicionih banaka u BiH 34
ZAKLJUČAK 36
LITERATURA 38
Referentni URL