Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Fiskalna politika u Bosni i Hercegovini - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
1 UVODEkonomska politika je dio državne politike koja se bavi odnosom države i gospodarstva.

Postoje ĉetiri vrste ekonomske politike:


1. politika cijena i dohotka


2. monetarna politika

3. fiskalna politika

4. politika ekonomskih odnosa s inozemstvom (vanjskotrgovinska politika).
Pod ekonomskom politikom podrazumijevamo svjesne, namjerne promjene odreĐenih ekonomskih varijabli (instrumentalnih varijabli) koje ĉine subjekti ekonomske politike, radi ostvarenja nekog unaprijed odreĐenog cilja. Potreba za promjenama ekonomskih varijabli nastaje kada spontani tijek ekonomskih dogaĐaja ne vodi ostvarenju željenog cilja. Pri ostvarivanju ciljeva, ekonomska politika se služi odreĐenim sredstvima - instrumentima. Instrument je, prema tome, sredstvo pomoću kojeg se odreĐeni cilj ostvaruje.


SADRŽAJ


1 UVOD 1
2 STRUKTURA FISKALNOG SISTEMA U BIH 6
3 USTAVOM ODREĐENE NADLEŽOSTI 9
4 BUDŽET 11
4.1 BUDŽET INSTITUCIJA BIH 12
4.1.1 TREZOR 13
4.2 BUDŽET FBIH 14
5 PORESKI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE 17
6 INDIREKTNI POREZI U BOSNI I HERCEGOVINI 20
6.1 UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE 21
6.1.1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ( PDV) 22
6.1.2 CARINE 29
6.1.3 AKCIZE ( TROŠARINE ) 31
7 DIREKTNI POREZI 34
7.1 POREZNA UPRAVA F BIH 35
7.1.1 POREZ NA DOBIT 37
7.1.2 POREZ NA DOHODAK 39
7.1.3 POREZ NA IMOVINU 46
7.1.4 DOPRINOSI 47
7.1.5 TAKSE 47
8 POREZNI SISTEM NEKIH SUVREMENIH ZEMALJA 50
8.1 POREZNI SISTEM U FRANCUSKOJ 50
8.2 POREZNI SISTEM NJEMAČKE 52
8.3 POREZNI SISTEM VELIKE BRITANIJE 53
8.4 POREZNI SISTEM SJEDINJENIH AMRIČKIH DRŽAVA 55
8.5 POREZNI SISTEM ŠVEDSKE 56
9 ZAKLJUČAK 57
10 LITERATURA 60
Knjige: 60
Tekstovi sa interneta: 60
Referentni URL