Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijska kriza i njen uticaj na tržište kapitala Crne Gore
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Međunarodna finansijska kriza, koja se reflektuje kroz pad interesovanja za poslovanje na tržištu kapitala, povlačenje investicija i depozita iz Crne Gore, smanjenje kreditne aktivnosti banaka i izraženu neizvjesnost od „nepoznatog“ – dužina trajanja i obuhvata krize, utiče na fokus aktivnosti Komisije i usmeravanje raspoloživog stručnog i tehničkog potencijala Komisije na aktivnosti koji treba da pomognu u daljem razvoju tržišta kapitala, prevazilaženju straha investitora i povećanju privrednih aktivnosti u celini.
Iz mnoštva kretanja i trendova koji su uticali na razmere sadašnje globalne krize finansijskog sektora, nekoliko od njih je moguće izdvojiti kao osnovne.
Sa makroekonomskog aspekta, dešava se preraspodela svetskog bogatstva, rastu prerađivački centri Kina i indija, takođe rastu energetski centri Rusija i Bliski istok, dok zemlje razvijenog kapitalizma razvijaju industriju intelektualnih usluga, odnosno sve više dodatne vrednosti se stvara u sferi intelektualnih i ostalih specijalističkih usluga.
Sadašnja globalna finansijska kriza je nastala u finansijskom sektoru i onda se prenela na realni sektor, za razliku od ranijih velikih kriza koje su nastajale u realnom sektoru. Finansijski sektor je krvotok jedne ekonomije. Kad je krvotok bolestan, ni drugi delovi sistema ne mogu da se razvijaju već i oni zapadaju u krizu.
Sa mikroekonomskog aspekta, ovo je kriza poverenja u bankarski sektor, izazvana njegovom netransparentnošću.

Sadržaj:
Uvod
1. Uzroci svetskih finansijskih kriza
1.1. Širenje finansijske krize i njeno pretvaranje u finansijsku krizu
1.2. Moguća rešenja uzroka svetske i finansijske krize
2. Finansijska stabilnost kao cilj Centralnih banaka
2.1. Debata o ciljevima monetarne politike
2.2. Finansijska atabilnost kao cilj centralnih banaka
2.3. Okvir za očuvanje finansijske stabilnosti
2.4. Uloga međunarodnih organizacija u očuvanje finansijske stabilnosti
3. Uspešan debi na svetskom tržištu kapitala
3.1. Povećana tražnja i porast cene
3.2. Tržište kapitala u Crnoj Gori
3.3. Tržište kapitala u ozbiljnoj krizi
4. Platni sistem u Crnoj Gori
4.1. Uloga Centralne Banke u platnm sistemu Crne Gore
4.2. Reforma platnog sistema
4.3. Funkcionisanje platnog sistema u Crnoj Gori
4.4. Platni instrumenti
5. Bankarski system u Crnoj Gori
5.1. Uloga banaka na finansijskom tržištu
5.2. Ograničenja u razvoju i preporuke za dalji razvoj
5.3. Pojam mikrokreditiranja
5.4. Razvoj mikrokreditiranja u Crnoj Gori
Zsključak
Literatura
Referentni URL