Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Etički kodeksi promocije lekova - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Razvoj tehnologije omogućava da proces edukacije i informisanost pacijenata bude sve brže, dostupnije i efikasnije. Proces koji dovodi do razmene informacija i stvaranja stavova o proizvodima prouzrokujući povećanu upotrebu od strane pacijenata se naziva promocija. Obzirom na specifičnost lekova kao proizvoda, promocija u oblasti farmaceutskih proizvoda je specifična. U ovom radu pod terminom leka podrazumevamo samo lekove koji se izdaju na recept, a pod terminom promocija sve vrste informacija i načine prenosa informacija o lekovima koje su usmerene i namenjene stručnoj javnosti.
Ono sto se očekuje od zdravstvenih radnika (farmaceuta, stomatologa i lekara) je obezbeđivanje tačnih i informacija visokog kvaliteta, na način koji će pacijenti najbolje razumeti. Na farmaceutima je da budu etični i razlikuju informisanje zdravstvenih profesionalaca i pacijenata od reklamiranja lekova.
Poboljšanje informisanosti zdravstvenih radnika odražava se na kvalitet njihovog rada i rezultate rada, i to ne samo u lečenju i dijagnostici, već i u prevenciji i očuvanju zdravlja. Prevencija je najjeftiniji i najefikasniji način za postizanje i očuvanje zdravlja. Neophodno je pravilno razumevanje bolesti, prihvatanje preventivnih mera, način ponašanja i pravilna primena leka. Da bi se to postiglo, zrdravstvenim ranicima su potrebne aktuelne, pouzdane i lako razumljive informacije. One se odnose na indikacije, neželjene efekte, interakcije sa drugim lekovima, pravilnu primenu i izveštaje kliničkih studija.

Sadržaj:
UVOD 1
1. DIFERENCIRANJE GLAVNIH ETIČKIH KRITERIJUMA OD VAŽNOSTI U PROMOCIJI JEDNOG LEKA 2
1.1. PROMOCIJA LEKOVA: SPECIFIČNOSTI, KARAKTERISTIKE I VRSTE PROMOCIJE 2
1.2. OGLAŠAVANJE LEKOVA 3
1.3. PROMOCIJA LEKOVA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA 4
1.4. SIMPOZIJUMI, KONGRESI I OSTALE NAUČNO USMERENE 5
KOMUNIKACIJE PRI PROMOCIJI LEKOVA 5
1.5. DAVANJE BESPLATNIH UZORAKA STRUČNOJ JAVNOSTI 5
1.6. REKLAMIRANJE LEKOVA POSREDSTVOM JAVNIH MEDIJA, INTERNETA, REKLAMIRANJE NA JAVNIM MESTIMA I DRUGI OBLICI REKLAMIRANJA JAVNOSTI 5
2 RAZMATRANJE ZNAČAJA ETIČKIH KRITERIJUMA U PROMOCIJI LEKOVA KAO STANDARDA DOBRE PROMOTIVNE PRAKSE 6
2.1. ETIČKA PITANJA VEZANA ZA PROMOCIJU LEKOVA 6
3. STRUKTURALNA ANALIZA RAZLIČITIH MEĐUNARODNIH, REGIONALNIH I NACIONALNIH ETIČKIH NORMATIVA – KODEKSA DOBRE MARKETINŠKE PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA PROMOCIJU LEKOVA 8
3.1 VAŽEĆI ETIČKI KODEKSI KAO STANDARDI DOBRE PROMOTIVNE PRAKSE 8
3.2 ETIČKI KRITERIJUMI ZA PROMOCIJU LEKOVA - SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (1988 god.) 10
3.3. KODEKS FARMACEUTSKE MARKETINŠKE PRAKSE - MEĐUNARODNA FEDERACIJA PROIZVOĐAČA FARMACEUTSKIH PROIZVODA I FARMACEUTSKE ASOCIJACIJE (1981, 1988, 1994, 2000, 2006 god.) 11
3.4. EVROPSKI KODEKS DOBRE PRAKSE ZA PROMOCIJU LEKOVA-EVROPSKA ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA LEKOVA (1993, 2006 god) 14
3.5. SMERNICE O ETIČKIM ODNOSIMA IZMEĐU FARMACEUTA I PROIZVOĐAČA FARMACEUTSKIH PROIZVODA - KANADSKO UDRUŽENJE FARMACEUTA (1996 god.) 15
3.6. KODEKS FARMACEUTSKE MARKETINŠKE PRAKSE - UDRUŽENJE FARMACEUTSKIH PROIZVOĐAČA INDIJE (2007 god.) 16
3.7. KODEKS PONAŠANJA U PROMOVISANJU LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA RECEPT I KOMUNIKACIJA SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA – FOND PROIZVOĐAČA INOVATIVNIH LEKOVA (2008 god.) 16
4.1 ODNOS FARMACEUTSKE INDUSTRIJE I NJENIH PREDSTAVNIKA SA ZDRAVSTVENIM PROFESIONALCIMA 20
4.2. NAJČESĆI NAČINI INFORMISANJA ZDRAVSTENIH PROFESIONALACA 20
4.3. DOKAZI DA PROMOTIVNE TEHNIKE UTIČU NA PROPISIVAČKE NAVIKE LEKARA 24
ZAKLJUČAK DIPLOMSKOG RADA 26
PRILOZI 28
Referentni URL