Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Budžet i njegove funkcije u zemljama u tranziciji - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Javne finansije predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata ekonomije jedne države. Njihova uloga i značaj se ogledaju u neposrednom uvećanju (ili smanjenju) ekonomskog potencijala određenog društva, u zavisnosti od načina upravljanja materijalnim sredstvima prikupljenim posredstvom politike javnih finansija. Budžet, kao najvažniji instrument javnih finansija, predstavlja najbolji indikator pomoću koga se neposredno može izvršiti uvid u obim materijalnih sredstava, kao i njihovu efikasnu i pravičnu raspodjelu ekonomskim subjektima, korisnicima tih sredstava, kroz javne prihode i javne rashode, odnosno njihov odnos.

U radu će biti izvršen uvid koji su to neophodni uslovi, kako bi se postigla puna ekonomska efikasnost jednog društva, iskoristili svi ekonomski potencijali, a koji se odnose na područje javnih finansija. Vidjećemo da, pored niza ekonomskih činilaca koji moraju biti zadovoljeni, postoji i niz političkih preduslova koji se nikako ne smiju posmatrati odvojeno od ekonomskih. Svako odvajanje političkih i ekonomskih faktora vodi, u najmanju ruku, pogrešnim rezultatima. Središnje mjesto u analizi će zauzeti institucija budžeta, kao jednog od najmjerodavnijih pokazatelja uspješnosti ekonomske politike, ali i centra, uslovno rečeno, „sudara“ političkih i ekonomskih funkcija i djelatnosti države.

Budžet predstavlja, kada je riječ o javnim finansijama, središnje mjesto u političko – ekonomskim odnosima svake države, odnosno u aktima političke vlasti, sa jedne strane, i zahtjevima, tj. javnim potrebama pojedinaca, građana te države, sa druge strane. Možemo reći da budžet predstavlja finansijski plan javnih prihoda i javnih rashoda za određeni period koji najčešće traje godinu dana. Imajući u vidu da se odnosi da finansiranje javnog sektora, on je i najvažniji finansijski dokument države, jer se njime raspolaže onim materijalnim sredstvima kojima se direktno finansiraju djelatnosti države.

SADRŽAJ

UVOD 3
1. POJAM BUDŽETA 5
1.1. Finansijska i ekonomska obilježja budžeta 6
1.2. Budžetski principi 7
1.2.1. Princip budžetskog jedinstva 8
1.2.2. Princip budžetske potpunosti 8
1.2.3. Princip budžetske preglednosti 9
1.2.4. Princip budžrtske realnosti ( tačnosti ) 9
1.2.5. Princip budžetske ravnoteže 10
1.2.6. Princip budžetske javnosti 11
1.2.7. Princip prethodnog odobrenja budžeta 11
1.2.8. Princip periodicnosti budžeta 12
1.3. Funkcije budžeta 12
2. VRSTE BUDŽETA 13
3. BUDŽETSKO JEDINSTVO 17
3.1. Vanredni budžet 17
3.2. Aneksni budžet 18
3.3. Autonomni budžet 18
4. BUDZETSKA POTPUNOST 19
5. DONOŠENJE I IZVRŠENJE BUDŽETA -METODOLOGIJA IZRADE I DONOŠENJA BUDŽETA 21
5.1. Budžetska inicijativa i priprema budžeta 21
5.2. Planiranje prihoda i rashoda 23
5.3. Izrada budžeta 27
5.4. Izvršenje budžeta 28
5.5. Neophodne informacije u budžetu 32
5.6. Rebalans budžeta 33
5.7. Budžetska kontrola i revizija 34
5.8. Administrativna kontrola budžeta 34
6. REDOVNA I POSEBNA BUDŽETSKA KONTROLA 36
6.1. Završni racun - redovna budžetska kontrola 37
6.2. Posebna budžetska kontrola kao oblik povremene kontrole 38
7. BUDŽETSKI SISTEMI ZEMALJA U TRANZICIJI, NJIHOVA FUNCIJA I CILJEVI 39
7.1. Funkcije budžeta u zemljama u tranziciji 39
7.2. Zajednička obilježja budžeta zemalja u tranziciji 41
7.3. Pristup u reformi budžetskih sistema zemalja u tranziciji 42
7.5. Problemi sa kojima se suočavaju budžeti zemalja u tranziciji 44
ZAKLJUČAK 47
LITERATURA 48
Referentni URL