Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga turističke organizacije u promociji Nikšića
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Opština Nikšić obuhvata široko područje koje zauzima 2065 kilometara kvadratnih što čini oko 15% teritorije čitave Crne Gore i najveća je opština u državi. Granice šire okoline opštine se protežu od gornjeg toka rijeke Morače, rijekom Tarom, Gatačkim poljem do vrhova Orjena, obodima Pješivca i Bjelopavlićke ravni. Riječje o geografski najsloženijem području balkanskog poluostrva. Središnji dio opštine proteže se duž Nikšićkog polja u kojem je smješten i administrativni centar opštine Nikšić.

Vjekovni značaj Nikšića tijesno je povezan sa pogodnostima i mogućnostima valorizacije njegovog geografskog polozaja i prirode njegove okoline. Osnovu pogodnosti položaja Nikšićkog kraja, Nikšićkog polja i Nikšića kao gravitacionog centra, davala je njegova otvorenost ka dolini Zete, Podgoričko-Skadarske kotline prema središnjem mediteranu, kolijevci svijetske kulture i zivota, kao i otvorenost preko Trebišnjice ka srednjem jadranu. Središnja udolina Crne Gore, cij je dio i Nikšićko polje, jedan je od prirodno najpogodnijih pravaca uticaja Mediterana na unutrašnje dijelove jugoistočne Evrope. Nikšićko polje sa povrsinom od 2065 km² najveća je opština Crne Gore.

Sadržaj

UVOD 3
1 Nikšić kao turistička destinacija 4
2 Upravljački model u turizmu Nikšića 7
2.1 Lokalna TO 8
2.2 Razvoj destincijske menadžment organizacije Nikšića 9
2.2.1 Karakteristike DMO 9
2.2.2 Mogućnost primjene ITC - Destination Management System 10
3 Strategija promocije Nikšića 14
ZAKLJUČCI I PREPORUKE 18
LITERATURA 21
Referentni URL