Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje kritičnom infrastrukturom u transportu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


„Kritične saobraćajne infrastrukture podrazumevaju one fizičke elemente, usluge, lance snabdevanja, informacione tehnologije (mreže i infrastrukturu), koji imaju kritičnu ulogu u zdravlju, bezbednosti, sigurnosti i ekonomskom blagostanju građana, kao i efikasnom funkcionisanju države i društva uopšte. Zaštita ovih resursa je aktuelna tema; u žiži je interesovanja u svetu, kao pitanje od kog zavisi ekonomska i socijalna kohezija.“

Do skora njihova zaštita je razmatrana samo u kontekstu bezbednosti. Ipak, kao posledica kompleksnosti, moguće je uočiti raznolikost aspekata posmatranja njihove sveukupne zaštite u pravcu održivog razvoja (ekologija, ekonomija, bezbednost, sigurnost, upravljanje), te je multidisciplinaran pristup ovoj temi neminovan. Višedimenzionalnost integrisane zaštite sa sobom povlači i veću složenost procesa donošenja odluka na svim nivoima. Proširio se i domen donosilaca odluka tako da obuhvata državu, pružaoce usluga kritičnih saobraćajnih infrastruktura-operatore, korisnike tih usluga i društvo. Fokus analize u ovom radu će biti na donošenju odluka od strane države, kao imenovanog vlasnika i zaštitnika javnog interesa.

Sadržaj

UVOD 3
1 Kritična infrastruktura u transportu 6
1.1 Menadžment transportne infrastrukture 7
2 Upravljanje kritičnom infrastrukturom u transportu 9
2.1 Upravljanje kritičnom transportnom infrastrukturom i krizni menadžment 12
2.2 Koncept održivog transporta 15
2.3 Model upravljanja kritičnom transportnom infrastrukturom 18
2.4 Identifikacija i zaštita kritične infrastrukture u transportu u EU i SAD 21
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30
Referentni URL