Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj organizacione kulture na novozaposlene - prihvatanje ili neprihvatanje org.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U literaturi se sve češće govori o organizacionoj kulturi i ispituju osobenosti njenog uticaja na uspešnost preduzeća. Autori koji se bave ovim problemom, uglavnom su saglasni sa tim da je reč o pojmu koji se teško može precizno definisati, ali ističu da se u središtu tog pojma nalazi osoben sistem vrednosti i normi, koji podstiče ili inhibira uspešno poslovanje preduzeća. Kako preduzeća funkcionišu u okvirima konkretnih društava, postaje posebno značajno ispitivanje međuuticaja organizacione kulture i nacionalnih kultura. Kada je reč o organizacionoj kulturi, često se, kao i kod drugih koncepata i teorija iz oblasti organizacije i menadžmenta, navodi da je reč o pojmu koji implicitno odražava nacionalne vrednosti, imajući u vidu kulturni kontekst iz kojeg potiče. Osnovu ovog koncepta čini uverenje da top menadžment može stvarati, održavati i menjati kulturu organizacije, što je zasnovano na pretpostavci o slobodnoj volji. Pojedinci u organizaciji (najčešće najviše rukovodstvo) smatraju se sposobnim da utiču na načine na koji ljudi misle, osećaju i ponašaju se na poslu.

Mada pojam kulture organizacije podrazumeva i određeni udeo determinizma (nametanje pojedincu verovanja i normi organizacione kulture), u njegovoj osnovi je pretpostavka slobodne volje, pošto navedene vrednosti i norme moraju uvažiti i pretpostavke šire (nacionalne) kulture, internalizovane na pojedinačnom nivou. Kada je reč o izvorima organizacione kulture, navodi se da u literaturi postoji znatan stepen slaganja o tri osnovna činioca:

1. Nacionalna kultura,
2. Karakteristike privrednog sektora (grane),
3. Specifična istorija (uključujući i ličnost osnivača, te najvažnijih lidera u prošlosti organizacije).

Sadržaj

UVOD 3
1 Organizaciona kultura 4
1.1 Organizaciona kultura i organizaciono ponašanje 4
1.2 Odnos organizacione i nacionalne kulture na primeru Srbije 6
2 Organizaciona socijalizacija novozaposlenih na primeru poslovnih akvizicija i integracija 8
2.1 Organizaciona socijalizacija 8
2.2 Adaptacija novozaposlenih u odnosu na model kulture dominantne grupe 9
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL