Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evropska banka za obnovu i razvoj u funkciji bržeg razvoja Evrope
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

UVOD 3
1 Istorijski razvoj EBRD 4
1.1 Mesto EBRD u sistemu institucija EU 5
2 Odgovor Evrope na ekonomsku krizu 6
2.1 Prelivanje krize na tržište EU 6
2.2 Odgovor EU na krizu 7
2.3 Podrška EU preduzećima i industrijama 12
2.4 Infrastruktura, energetika i istraživanje i razvoj 13
3 Aktivnosti EBRD u funkciji ekonomskog razvoja – slučaj Srbije 15
3.1 Aktivnosti EBRD u sektoru privrede 16
3.2 Aktivnosti EBRD na finansijskom sektoru 18
3.3 Strategija poslovanja EBRD-a u agrarnoj politici Srbije 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22


UVOD


Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) osnovana je 1990. godine da bi pomogla strukturne reforme, tranziciju ka tržišnoj privredi i razvoj preduzeća i infrastrukture u zemljama bivšeg Istočnog bloka. Cilj njenog osnivanja je da se u zemljama centralne i istočne Evrope podstakne prelazak na otvorenu tržišnu privredu i pomogne njihovo uključivanje u međunarodnu ekonomiju, uz "posebnu brigu o jačanju demokratskih institucija, poštovanju ljudskih prava i politici očuvanja čovekove okoline". Banka ima 59 članica, uključujući i dve institucije –Evropsku uniju i Evropsku investicionu banku. Članice Banke su i neke vanevropske zemlje (kao SAD i Japan), ali je uslov da budu članice Međunarodnog monetarnog fonda. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrava kredite vladama pojedinih zemalja, lokalnim vlastima i privatnim firmama, direktno ili posredstvom domaćih finansijskih organizacija (poslovnih banaka). Krediti se daju uglavnom srednjim i malim preduzećima, za podršku procesu privatizacije i za zajednička ulaganja. Banka, takođe, osigurava strane investicije, daje garancije i pruža savete pri ulaganju kapitala. U poslovanju sarađuje i sa Međunarodnom finansijskom korporacijom. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrava kredite vladama pojedinih zemalja, lokalnim vlastima i privatnim firmama, direktno ili posredstvom domaćih finansijskih organizacija (poslovnih banaka). Banka, takođe, osigurava strane investicije, daje garancije i pruža savete pri ulaganju kapitala.
Referentni URL