Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Нуклеарни централи - Makedonski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Равој на нуклеарните централи

Со порастот на популацијата, економскиот развој и зголемениот стандард на живеење, потребите од енергија, како на примарната така и на електричната, растат со значителен интензитет што е посебно изразено кај земјите во развој. Фосилните горива (јаглените, нафтата и природниот гас) се со ограничени резерви и со нестабилни цени на пазарот кои зависат од политичките и економските прилики во светот. Од друга страна, еколошките ефекти од технолошкиот процес на претворање на примарната енергија од фосилните горива во електрична, се неповолни и дури поразителни за животната средина. Водениот потенцијал како обновлив ресурс е со ограничени капацитети и во голема зависност од географските и климатските услови. Нуклеарната енергија од фисија како базна енергија претставува значаен фактор и потенцијал за задоволување на потребите на електрична енергија. Со појавата и комерцијалната употреба во 60-тите години од минатиот век и големата експанзија во 70-тите, нивниот развој е во постојан континуитет со појава на неколку генерации и типови нуклеарни реактори. После Чернобилската несреќа, нивниот подем во последната декада од минатиот милениум се насочува со посебен акцент на развојот на сигурносните системи. Така комерцијалната употреба на 3-тата генерација усовршени (advanced) нуклеарни реактори започна пред неколку години, и во изградба се десетина нови реактори, посебно во земјите од источна Азија (Кина, Кореја и Јапонија)...


Содржина:

Развој на нуклеарните централи................01
Принцип на работа на нуклеарните централи..............03
Нуклеарен реактор......................04
Основни елементи на нуклеарниот реактор.............05
PWR реактори….....................06
КАНДУ реактори........................07
РБМК реактори.......................08
Magnox реактори…....................... .09
Типови усовршени нуклеарни реактори...............10
Влијанието на нуклеарните централи врз околината..........12
Радиоактивен отпад.....................13
Негативни последици и влијанија од нуклеарните централи..........14
Заклучок........................16
Користена литература......................17

Ceo rad, potpuno besplatno možete pogledati i/ ili preuzeti IZ PRILOGA POTPUNO BESPLATNO

Vaš MaturskiRadovi.Net misli na vas....
Referentni URL