Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljačko računovodstvena podrška sistemu motivisanja i nagrađivanja - magistar.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U razvijenim zemljama već odavno se poklanja velika pažnja upravljanju i planiranju ljudskim resursima, stoga su i našim preduzećima neophodne velike promene u upravljanju i planiranju ljudskim resursima, da bi smo mogli da sledimo savremene tendencije u ovoj oblasti. Tradicionalni tip organizacione strukture u modernim organizacijama je već odavno napušten. Savremenim pristupom menadžmenta ljudskih resursa kroz usmeravanje, motivaciju, komunikaciju, postiže se veća produktivnost i efikasnost u radu. Zbog toga je važno anticipirati nove trendove, izgrađivati vizije i strategije koje će se realizovati savremenim upravljačkim instrumentima.

Pojam upravljanja ljudskim resursima je ne samo nova teorijsko-naučna već, samim tim, i nova nastavna disciplina. Upravljanje ljudskim resursima spada pod upravljačke funkcije preduzeća i formira novu poslovnu filozofiju organizacije. Upravljanje ljudskim resursima se odnosi na politiku i aktivnosti u izvršavanju upravljačkih zadataka sa područja ljudskih resursa, a naročito u pogledu pribavljanja, obuke, procene i kompenzacije u uslovima bezbednog i pravičnog okruženja za zaposlene preduzeća. Značaj upravljanja ljudskim resursima kao upravljačke funkcije se ogleda u ostvarivanju strateške i operativne uloge.

Sadržaj

UVOD 4
I POGLAVLJE 8
1 Okvir za izgradnju sistema motivisanja i nagrađivanja u novoj ekonomiji 8
1.1 Modeli i metodi poslovnog odlučivanja 15
1.1.1 Identifikovanje problema i njegovih uzroka 19
1.1.2 Izrada rešenja 20
1.1.3 Evaluacija rešenja 25
1.1.4 Izbor rešenja 26
1.1.5 Priprema i implementacija odluke 27
II POGLAVLJE 28
2 Teorije i modeli motivisanja i nagrađivanja zaposlenih u novoj ekonomiji 28
2.1 Teorije motivacije 28
2.2 Savremene teorije motivacije 30
2.3 Modeli motivacije 36
2.3.1 Tradicionalni modeli 40
2.3.2 Model postavljanja ciljeva 40
2.3.3 Modeli zasnovani na pravednosti 41
2.3.4 Model očekivanja (Expectancy theory) 43
2.3.5 Model integracije 44
2.4 Motivisanje zaposlenih 44
2.4.1 Odnos“zalaganje-performansa-nagrada-zadovoljstvo“ 44
2.5 Menadžment i motivisanje zaposlenih 46
2.6 Tradicionalan pristup nagradjivanju zaposlenih 47
2.6.1 Savremeni pristup nagradjivanju zaposlenih 48
2.7 Vrste motivacionih tehnika – finansijski motivatori 51
2.8 Strategija radne motivacije kod nematerijalnih kompezacija 57
2.9 Nemateriјalne kompenzaciјe i strategiјe motivisanja 58
2.9.1 Adekvatno dizaјniranje posla 59
2.9.2 Demonstriranje poželjnog stila menadzmenta 59
2.9.3 Participaciјa zaposlenih u odlučivanju i postavljanju ciljeva 59
2.9.4 Upravljanje pomoću ciljeva 60
2.9.5 Fleksibilni oblici radnog vremena 60
2.9.6 Davanje veće kontrole zaposlenima 61
2.9.7 Napredovanje kao oblik nematerijalne kompenzacije 61
2.10 Komparacija materijalnih i nematerijalnih kompezacija 63
III POGLAVLJE 69
3 Informaciona osnova za izgradnju i razvoj sistema motivisanja i nagrađivanja u novoj ekonomiji 69
3.1 Formulisanje i implementacija poslovne strategije i strategije motivisanja i nagrađivanja 69
3.1.1 Zadovoljstvo poslom i motivacija za rad 70
3.1.2 Motivacioni ciklus zaposlenih 72
3.1.3 Uticaj motivacije i njen odnos prema metodama rada 73
3.2 Strategijsko planiranje i kontrola 76
3.3 Merenje poslovnih performansi i sistema motivisanja i nagrađivanja 77
3.4 Performanse radnih timova 77
IV POGLAVLJE 85
4 Održivost i razvoj novog sistema motivisanja i nagrađivanja u novoj ekonomiji 85
4.1 Kreiranje organizacione kulture 85
4.2 Poslovna etika i kultura organizacije 90
4.2.1 Organizaciona kultura i klima preduzeća 93
4.3 Značaj menadžment znanja 93
4.4 Modeli i oblici upravljanja znanjem 95
4.5 Osposobljavanje i motivacija ljudskih resursa 99
4.5.1 Obrazovanje zaposlenih 99
4.5.2 Razvijanje poslovne inteligencije 101
4.6 Upravljanje znanjem u preduzeću 102
4.7 Znanje – vrste i podela 104
4.8 Knowledge management 107
4.9 Važnost znanja u ekonomiji 108
4.10 Prenos znanja 109
4.10.1 Prepreke pri transveru znanja 111
V POGLAVLJE 116
5 Uticaj nove ekonomije na izgradnju i razvoj sistema motivisanja i poslovnog odlučivanja u preduzećima u Srbiji 116
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 131
LITERATURA 133
Referentni URL