Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Harmonizacija poreza unutar Evrozone - master rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ovaj rad bavi se poreskom harmonizacijom zakonodavstva država članica Evropske unije, upravo zbog činjenice što se Evropska unija sastoji od različitih država koje su u velikoj meri usaglasile svoje ekonomsko zakonodavstvo stvaranjem jednog tržišta ali da tržište još nije jedinstveno u pravom značenju ove reči i da upravo usaglašavanje poreskih politika predstoji kao naredni veliki korak integracije. Dvadeset sedam država koje ulaze u Evropsku uniju, koja predstavlja nadnacionalnu i političko-ekonomsku zajednicu su: Austrija, Belgija, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Velika Britanija, Rumunija i Bugarska. Značaj poreske harmonizacije u zemljama EU potvrđuje i činjenica da dosadašnji nedostatak poreskog usaglašavanja predstavlja jednu od glavnih slabosti EU .To se trenutno ogleda u velikoj ekonomskoj krizi pojedinih država članica EU, zatim se odražava i na krizu monetarne unije, tako da jedna od budućih i važnih mera u EU mora da se odnosi na jačanje usaglašavanja poreskih politika u Evropskoj uniji.

Poreska harmonizacija polazi od toga da porezi mogu da budu uzrok različitih ekonomskih i društvenih poremećaja, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom tržištu, koji se mogu ukloniti ili umanjiti samo njihovim usklađivanjem. Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji nije zaseban cilj, već kao instrument ekonomske regulative prati druge osnovne ciljeve. U tom smislu važno je razlikovati dve vrste poreza:
- Direktni (neposredni) porezi – plaća ih i njihov teret (neposredno) snosi poreski obveznik, a uključuje porez na dohodak (fizičkih lica), porez na dobit (privrednih društava) i porez na imovinu,
- Indirektni (posredni) porezi – razrezuju se na proizvodnju i/ili potrošnju pa ih plaćaju poreski obveznici (proizvođači i/ili trgovci), ali njihov teret (posredno tj. kroz povećanje cene) snose krajnji potrošači. Uključuje porez na promet, porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize.

SADRŽAJ

UVOD 5
Predmet i ciljevi istraživanja 8
Hipoteze i metode istraživanja 11
1. STRATEGIJA PORESKE POLITIKE EU 12
1.1. Lisabonski ugovor 13
1.2. Struktura poreskih prihoda u EU 15
1.3. Porezi na dohodak građana 18
1.4. Ekološki porezi i tendencije u ekološkom oporezivanju 21
1.5. Poreske mere EU za ublažavanje efekata svetske ekonomske krize 25
2. HARMONIZACIJA POREZA U EU 28
2.1. Ugovor o Evropskoj uniji i poresko pravo EU 28
2.2. Pojam i stepeni poreske harmonizacije 29
2.3. Argumenti za i protiv poreske harmonizacije 30
2.4. Izvorišta poreske harmonizacije u EU 31
3. HARMONIZACIJA POSREDNIH POREZA 33
3.1. Porez na dodatu vrednost 33
3.1.1. Implementacija PDV-a u EU 35
3.1.2. Faze harmonizacije PDV-a u EU 36
3.1.3. Najvažnije direktive o PDV-u u EU 38
3.1.4. Koncept jednog mesta oporezivanja (ONE-STOP SHOP) 39
3.1.5. Osnovni elementi harmonizacije PDV-a 40
3.1.6. Približavanje stopa PDV-a u EU 40
3.1.7. Direktiva o PDV-u u elektronskom poslovanju 42
3.2. Akcize 42
3.2.2. Uvođenje zajedničkog sistema akciza 43
3.2.3. Pravila u domenu akciza 43
3.2.4. Horizontalna direktiva 44
3.2.5. Odloženi (suspenzivni) aranžman 44
3.2.6. Akcizne markice 44
3.2.7. Princip destinacije 44
3.2.8. Oslobođenja od plaćanja akciza 45
3.2.9. Strukturna direktiva 45
3.3. Ostali posredni porezi 47
3.3.1. Oporezivanje energenata i struje 47
3.3.2. Oporezivanje motornih vozila 49
3.3.3. Oporezivanje uvećanja kapitala 50
4. HARMONIZACIJA NEPOSREDNIH POREZA 51
4.1. Konkretne mere u harmonizaciji neposrednih poreza u EU 51
4.2. Poreske direktive u oblasti neposrednih poreza 53
4.2.1. Zajednički sistem oporezivanja kapitalne dobiti u slučaju statusnih promena 55
4.2.2. Zajednički sistem oporezivanja raspodeljenog profita 55
4.2.3. Konvencija o eliminisanju dvostrukog oporezivanja 58
4.2.4. Štetna poreska konkurencija 58
4.2.5. Zajednički sistem oporezivanja kamate i autorskih naknada 63
4.3. Budućnost poreske harmonizacije EU 65
5. HARMONIZACIJA PORESKOG SISTEMA U SRBIJI 67
5.1. Porez na dobit preduzeća 68
5.2. Porez na dohodak građana 69
5.3. Porez na dodatu vrednost (PDV) 70
5.3.1. Komparativna analiza PDV-a u Srbiji i zemljama EU 72
5.4. Akcize 74
5.4.1. Poređenje akciza u Srbiji i Evropskoj uniji 77
5.5. Ostali porezi u Srbiji 78
5.6. Osvrt na poresku politiku Srbije prema EU 79
6. ZAKLJUČAK 81
LITERATURA I IZVORI 86
Referentni URL