Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Logix pro - master rad - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prema standardizaciji Udruženja proizvođača električne opreme (The National Electrical Manufacturers Association-NEMA) programabilni logički kontroler je definiran kao:
"Digitalni elektronički uređaj koji koristi programabilni memoriju za pamćenje naredbi kojima se zahtjeva izvođenje specifičnih funkcija, kao što su logičke funkcije, sekvenciranje, prebrojavanje, mjerenje vremena, izračun, u cilju upravljanja različitim tipovima strojeva i procesa preko digitalnih i analognih ulazno-izlaznih modula. "
LogixPro simulator predstavlja interaktivno obrazovni alat razvijen u svrhu pomaganja studentima u prikupljanju vještina programiranja i to uglavno u radu sa PLC kontrolom procesa, opreme i sustava.
Smisao ovog rada je da se pomoću programa LogixPro simulira rad programabilnog logičkog kontrolera (PLC) i objasne njegove osnovne karakteristike.

U sljedećem poglavlju ćemo objasniti osnove rada u LogixPro softveru. Prikazat će se kako on izgleda, koje su njegove osnovne funkcije i dati općenit pregled ovog simulatora stanja.
Upoznat ćemo se prvo sa 7 segmentnim displejom i opisat ćemo kako je u simulatoru izveden 7 - seg, zaslon za simulaciju bcd koda.
Nakon toga pokazat ćemo koje su osnovne naredbe na razini bita i kako je to predstavljeno u LogixPro-u. Pokazat će se kako se radi sa timerom i brojačima, koje su njihove osnovne naredbe i kako oni funkcioniraju.
Na kraju ovog poglavlja daćemo pregled naredbi komparacije i njihov izgled u programu.
U sljedećem poglavlju će biti urađeni primjeri nekoliko simulacija programa na kojima će biti postupno objašnjeno kako to funkcionira u LogixPro softveru.
Završna riječ će se dati u zadnjem poglavlju gdje će se rezimirati stvari i dati zaključak.

Sadržaj

1 UVOD 4
2 OSNOVE RADA U LOGIX PRO-U 5
2.1 Općenito o simulatoru stanja 5
2.2 Primjena 7 segmentnog displeja i palčasitih preklopki 6
2.2.1 Zaslon za simulaciju BCD koda 6
2.2.2 Rad 7 segmentnog displeja sa 4-bitnim IC 7
2.3 Rad sa naredbama na razini bita 9
2.4 Časovnik i brojač 13
2.4.1 Datoteka podataka o časovniku 14
2.4.2 Datoteka podataka o brojaču 14
2.5 Rad sa timerima 14
2.5.1 Naredba TON (Timer On Delay) 15
2.5.2 Naredba TOF (Timer Off Delay) 17
2.5.3 Naredba RTO (Retentive Timer On) 18
2.5.4 Naredba RES timera (Reset) 20
2.5.5 Način rada timera 20
2.6 Rad sa brojačima 21
2.6.1 Naredba CTU (Count Up) 22
2.6.2 Naredba CTD (Count Down) 23
2.6.3 Naredba RES brojača (Reset) 23
2.7 Rad sa naredbama komparacije 24
2.7.1 Naredba EQU (Equal) 24
2.7.2 Naredba NEQ (Not Equal) 25
2.7.3 Naredba GRT (Grather Than) 25
2.7.4 Naredba LES (Less Than) 26
2.7.5 Naredba LIM (Limit Test) 26
3 SIMULACIJA VRATA 28
3.1 Primjer 1 29
3.1.1 Opis zadatka 29
3.1.2 Dijagram toka 30
3.1.3 Objašnjenje 31
3.1.4 Testiranje 32
3.2 Primjer 2 34
3.2.1 Opis zadatka 34
3.2.2 Dijagram toka 35
3.2.3 Objašnjenje 35
3.2.4 Testiranje 37
3.3 Primjer 3 39
3.3.1 Opis zadatka 39
3.3.2 Objašnjenje 39
3.3.3 Testiranje 41
4 SIMULACIJA SEMAFOR 42
4.1 Opis zadatka 42
4.2 Tok operacija 43
4.3 Objašnjenje 43
4.4 Testiranje 45
5 SIMULACIJA PUNIONICE BOCA 48
5.1 Primjer 1 48
5.1.1 Opis zadatka 48
5.1.2 Objašnjenje 50
5.1.3 Testiranje 51
5.2 Primjer 2 53
5.2.1 Opis zadatka 53
5.2.2 Objašnjenje 54
5.2.3 Testiranje 55
6 SIMULACIJA PROCESA MIJEŠANJA 57
6.1 Primjer 1 58
6.1.1 Opis zadatka 58
6.2 Objašnjenje 59
6.3 Testiranje 60
7 ZAKLJUČAK 62
8 LITERATURA 63
Referentni URL