Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj uvoza i izvoza za poslovanje savremenih - master
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
REZIME

Cilj ovog diplomskog - master rada je da se teorijskim i praktičnim
istraživanjem ustanove najvažniji aspekti spoljne trgovine i spoljnotrgovinskog poslovanja, kao i način realizacije uvoznog i izvoznog posla.

U prvom delu bavićemo se pitanjima spoljne trgovine. Definisani su pojmovi
spoljne trgovine i važeći spoljnotrgovinski zakoni. Dato je objašnjenje u vezi sa najznačajnijim međunarodnim standardima, bez kojih se međunarodno poslovanje ne bi moglo ni odvijati, kao i dokumentacija koja
prati jedan posao uvoza, odnosno izvoza. Nakon toga, u praktičnom delu analizirana je jedna kompanija, kao i tržište na kome ta kompanija posluje. Zatim će posebna pažnja biti obraćena na pojašnjenja u vezi uvoznog i izvoznog posla. Opisane su faze kroz koje se prolazi u toku izvršenja uvoza, a to su:
· uspostavljanje poslovnih kontakata,
· pribavljanje i analiza ponuda,
· pregovaranje o uvoznom poslu i ugovaranje uvozne cene,
· zaključivanje kupoprodajnog ugovora,
· evidentiranje uvoznog posla,
· prijem robe,
· carinjenje robe,
· plaćanje uvezene robe, i
· likvidacija uvoznog posla.
Faze kroz koje se prolazi u obavljanju izvoznog posla:
· uspostavljanje poslovne veze sa inostranim rezidentima,
· dostavljanje izvozničke ponude,
· sklapanje kupoprodajnog ugovora,
· realizacija kupoprodajnog ugovora,
· naplata izvezene robe,
· analiza rezultata izvoznog posla,
· regulisanje odnosa sa ovlašćenim bankama i pozitivnim zakonskim
propisima u pogledu prava i raspolaganja ostvarenim deviznim
sredstvima, i sl.

Na ovaj teorijski deo vezan za realizaciju uvoznog i izvoznog posla,
nadovezuje se i praktičan primer, u kome će bti prikazan uvoz i izvoz audio opreme od strane Positive doo. Cilj analize međunarodnog poslovanja kompanije je u tome da se vidi koliki je udeo uvoza iIi izvoza i u kojoj meri je potrebno posvetiti pažnju međunarodnom poslovanju u ovoj kompaniji. Urađena je i analiza potencijala kompanije kao i potencijal tržišta i konkurencije koja posluje na našim prostorima. Posebna pažnja posvećena je unutrašnjem poslovanju kao i predlozima za unapređenje.

SADRŽAJ

REZIME .....................4
1. SPOLJNA TRGOVINA ..........5
1.1. Pojam, značaj i funkcije spoljne trgovine .......5
1.2. Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ......6
1.3. Pokazatelji uspešnosti u spoljnoj trgovini.........8
2. VRSTE POSLOVNIH TRANSAKCIJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI ..10
2.1. Klasični oblici međunarodne trgovine ......10
3. MEĐUNARODNI TRGOVAČKI OBIČAJI, IZRAZI I PRAVILA.......12
3.1. Poslovna etika i poslovni moral .......12
3.2. INCOTERMS 2000......12
4. DOKUMENTI U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ...14
4.1. Robni dokumenti ............14
4.2. Uverenja o robi..............15
4.3. Dokumenti o osiguranju robe........17
4.4. Transportni dokumenti..............18
4.5. Carinski dokumenti.........20
4.6. Bankarske garancije........21
5. MEĐUNARODNI STANDARI I TEHNIČKI PROPISI...........23
5.1. Standardi ISO 9000..........24
5.2. Standardi ISO 14000............25
5.3. HACCP ..............26
5.4. Znak ,,CE“..................27
5.5. EDI i EDIFACT ......27
6. UVOZ ROBE.............28
6.1. Uvozni komisioni posao............29
6.2. Poslovni kontakti ............30
6.3. Kalkulacija uvoznog posla i obračun carine na uvezenz robu ......31
6.4. Pripremne radnje............32
6.4.1. Pribavljanje ponuda .............32
6.4.2. Analiza prispelih ponuda.........33
6.4.3. Pregovori u međunarodnom poslovanju..............34
6.4.4. Interes i stavovi uvoznika u pregovaranju .........34
6.4.4.1. Predmet ugovora..............34
6.4.4.2. Rokovi isporuke.................35
6.4.4.3. Kvalitet robe ....................35
6.4.4.4. Uslovi i način plaćanja ........35
6.4.4.5. Rezervni delovi .................36
6.4.4.6. Tehnička dokumentacija .....36
6.5. Izvršenje uvoznog posla............36
6.5.1. Otvaranje predmeta uvoznog posla .......36
6.5.2. Evidentiranje uvoznog posla.................37
6.5.3. Prijem robe ....................37
6.5.4. Uvozna dispozicija............38
6.5.5. Uvozno carinjenje robe .... 38
6.5.6. Pregled uvezene robe...........39
7. IZVOZ ROBE ...............40
7.1. Komisioni nalog i komisioni ugovor za izvoz robe..........40
7.2 .Pripreme koje predhode izvozu robe ...........41
7.2.1. Ispitivanje opštih karakteristika inostranog tržišta .... 41
7.2.2. Ispitivanje uticaja bitnih za realizaciju konkretnog izvoznog
posla na inostranom tržištu .........42
7.2.3. Izvori podataka pri istraživanju izvornih tržišta ...........43
7.2.4. Izbor ciljnog tržišta.............43
7.2.5. Način ostvarivanja poslovnog kontakta spoljnotrgovinskih
partnera ...........43
7.3. Ponuda izvoznog posla .............45
7.3.1. Cena iz izvozne ponude ......45
7.3.2. Kalkulacija cene iz izvozne ponude ..........46
7.3.3. Konkurentnost izvozne ponude.........48
7.3.4. Forma ponude izvoznog posla............49
7.3.5. Prihvat ponude izvoznog posla ............50
7.3.6. Pregovaranje o izvoznom poslu.............50
7.4. Realizacija posla izvoza ...............52
PRAKTIČAN PRIMER..............57
8. ANALIZA KOMPANIJE POSITIVE doo.......58
8.1. Uvod....................58
8.2. O preduzeću..............59
8.3. Istorijat razvoja predzeća „Positive” doo. ........59
8.4. Menadžmet i organizacija............60
9. STRATEGIJA U RAZVOJU PREDUZEĆA „POSITIVE” doo...62
9.1. Upravljanje razvojem................62
9.2. Interakcija rasta i razvoja..........63
9.3. Kvalitativni i kvantitativni rast ....64
9.4. Indikatori rasta.......................64
9.5 Misija, ciljevi i vrednosti ..............65
9.6. Inventivnost ........................66
9.7. Karakteristike tržišta informacionih tehnologija u Srbiji .....67
9.7.1. Profil grane .......................67
9.8. Analiza konkurencije...............69
9.9. Analiza proizvoda i usluga preduzeća „Positive” doo......70
10. MARKETING STRATEGIJA PREDUZEĆA „POSITIVE” doo...................74
10.1. Strategija diferenciranja proizvoda ........74
10.2. Strategija Cena ...........78
10.3 Strategija pozicioniranja .........78
10.4 Odnos sa kupcima ................80
11. PRAKTIČAN PRIMER UVOZA I IZVOZA........81
11.1. Uvod ....................81
11.2. Praktičan primer uvoza.................82
11.3. Praktičan primer izvoza...................85
12. UNUTRAŠNJE POSLOVANJE - PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE....87
12.1. Uvod ..................87
12.2. Predlozi za projekat...........88
ZAKLJUČAK.........................90
ABSTRACT..........................91
Literatura .......................92
Internet prezentacije ........93
PRILOG............................94
Referentni URL