Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Agrarna Politika u Srbiji i strategija razvoja usmerena ka EU - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Agrarna politika je disciplina koja primenjuje načela i kontrolne metode u rešavanju problema u poljoprivrednoj aktivnosti. Poljoprivreda je privredna delatnost koja se sastoji u uzgajanju korisnih biljaka i životinja,u preradi i prometu vlastitom aktivnošću proizvedenih biljnih i životinjskih proizvoda. U slabije razvijenoj privredi, proizvodnja, prerada i promet se odvijaju u okviru porodičnih poslova. U visoko razvijenoj privredi, u okviru poljoprivrede se proizvode biljke i životinje, ali se njihova prerada i promet odvijaju van poljoprivrednih gazdinstava.

Danas se pojam poljoprivrede proširuje na preduzeća i industrije koje proizvode mehanizaciju, industrije koje prerađuju proizvode sa farmi, veleprodaju i maloprodaju, vladine servise za potporu poljoprivredi, institucije za praćenje tržišta i ekonomske analize.

Poljoprivreda je najstarija privredna delatnost kojom se još uvek bavi veći deo čovečanstva. Tek u 19. veku sa naglim razvojem industrije i trgovine je potisnuta s mesta vodeće delatnosti. Poljoprivredno stanovništvo čini više od polovine čovečanstva, pa je u nerazvijenim delovima Afrike, Azije i Južne Amerike oko 70% stanovništva zaposleno u poljoprivredi. U visoko razvijenim zemljama, poljoprivredno stanovništvo čini 10% stanovništva.

SADRŽAJ

1 ABSTRACT - 3 -
2 METODI ISTRAŽIVANJA - 4 -
3 UVOD - 5 -
4 POLJOPRIVREDA I PRIVREDNI RAZVOJ U SRBIJI - 7 -
4.1 Istorijski razoj poljoprivrede - 7 -
4.2 Ruralne oblasti u Srbiji, njihove različitosti (prednosti/mane,) glavne karakteristike - 8 -
4.2.1 Različitost ruralnih oblasti - 11 -
5 AGRARNA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE I NJENA TRANSFORMACIJA U FUNKCIJI PRIKLJUČENJA EU - 13 -
5.1 Agrarna politika Srbije tokom perioda transformacije poljoprivrede - 13 -
5.2 Reforme u sistemu finansiranja ruralne ekonomije - 14 -
5.3 Razvoj institucionalnog okvira za agrarni sektor - 18 -
5.4 Poljoprivredna politika EU i Srbije - 19 -
5.4.1 IPARD agencija - 20 -
6 GENEZA EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE - 23 -
6.1 Ciljevi i uslovi osnivanja Evropske Ekonomske Zajednice - 23 -
6.2 Institucije i način funkcionisanja Evropske Unije - 26 -
7 ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA EU KAO JEDAN OD GLAVNIH FAKTORA OSNIVANJA EVROPSKE UNIJE - 28 -
7.1 Značaj i uloga zajedničke agrarne politike (ZAP) Evropske unije - 28 -
7.2 Ciljevi i principi na kojima počiva ZAP - 30 -
7.3 Sadašnja politika EU - 31 -
8 OČEKIVANI EFEKTI PRIKLJUČENJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI NA AGRARNI SEKTOR - 39 -
8.1 Efekti integracija na poljoprivredu novih zemalja članica - 42 -
9 HARMONIZACIJA AGRARNE POLITIKE SRBIJE SA ZAJEDNIČKOM AGRARNOM POLITIKOM EVROPSKE UNIJE - 47 -
9.1 Agrarna politika Srbije u procesu pristupanja EU - 49 -
10 ZAKLJUČAK - 54 -
11 LITERATURA - 56 -
12 WEB LITERATURA - 57 -
13 POPIS SLIKA - 57 -
14 POPIS GRAFIKONA - 57 -
Referentni URL