Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aspekti dizajna mrežnih uređaj-uređaj komunikacija - diplomski - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Uređaj-uređaj (eng. D2D – Device to device) komunikacije u osnovi mobilne infrastrukture prijedložene su kao način da se iskoristi prednost fizičke blizine uređaja za komunikaciju, poveća iskorišćenje resursa, kao i da se poboljša pokrivenost signalom. U odnosu na tradicionalne mobilne metode, postoji potreba za dizajniranjem novih procedura fizičkog sloja i algoritama za menadžment radio resursa kako bi se razumele prednosti D2D komunikacija. U ovom radu biće opisan 3GPP sistem kao osnova za D2D dizajn, razmatrani neke ključne stavke i izazovi dizajna i prijedložena rješenja koja omogućuju mobilnim uređajima i D2D parovima da dijele spektar resursa i time povećaju spektar i energetsku efikasnost mreža.

Svrha ovog rada jeste da da pregled glavnih tehničkih izazova kojima se treba baviti u cilju razumevanja potencijalnih dobiti D2D komunikacija i prijedloži rješenja za ove izazove. Usvojićemo OFDM kao predajnu šemu i 3GPP LTE (eng. Long Term Evolution) sistem kao osnovu za D2D dizajn. Ključne funkcije D2D komunikaciju uključuju otkrivanje peer-ova, procedure fizičkog sloja, sinhronizacije i dizajna referentnog signala, i različite funkcije menadžmenta resursa, uključujući odabir moda, raspoređivanje, PRB alokaciju, kontrolu snage i kontrolu intra i inter- ćelijske interferencije.

Sadržaj

Lista skraćenica 5
Uvod 6
Pregled prednosti i izazova D2D komunikacija 7
Scenariji uređaj-uređaj komunikacije i pitanja dizajna 8
D2D scenariji 8
Pitanja Dizajna 10
Tehnike otkrivanje peerova i servisa 13
Alternativna D2D alokacija resursa, alternativni odabir moda i procena kvaliteta D2D kanala 16
Odabir moda i alternativna alokacija D2D resursa 16
Procjena kvaliteta D2D kanala i kontrola snage 18
Performanse 19
Postavljanje SINR ciljeva 20
Pozicije mobilnih korisničkih uređaja 20
Numerički rezultati sa fiksiranim SINR 21
Numerički rezultati sa adaptivnim SINR 21
D2D mreže kao podloga za LTE-A mreže 24
Zaključak 27
Referentni URL