Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biznis plan za restoran sa keteringom - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Biznis plan svakom preduzetniku predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata za uspešnu realizaciju i funkcionisanje njegovog poslovanja i preduzeća. Biznis plan pruža biznis ideji i preduzetničkoj viziji odgovarajuću formu i mehanizme za efikasno poslovanje. Treću funkciju biznis plan ostvaruje kroz aktivnosti standardizacije i kontrole poslovanja preduzeća.

Kao dokument koji detaljno opisuje sve faze u poslovnom procesu, on je i jedan od sandarda na bazi kojeg se mogu uočavati nepravilnosti/pravilnosti izvršenih poslovnih aktivnosti. Putem njega se vrše kontrola poslovanja, sprovode neophodne korektivne akcije i uskladjivanja. Tako kontrola dobija dimenzije sistematičnosti i sveobuhvatnosti, koje proizilazi iz sadržaja biznis plana. Revizija biznis planova sa druge strane, omogućava kontinuitet usavršavanja i poboljšanja poslovnih procesa, ali i poboljšanja kontrole poslovanja preduzeća. Biznis plan predstavlja dokument koji detaljno opisuje preduzetnički projekat i procenjuje njegovu ekonomsku, finansijsku i tržišnu dimenziju – kako bi se razumela i obezbedila izvodljivost i profitabilnost nameravanih i planiranih poslova. Taj plan sadrži detalje i modalitete poslovanja i budućeg poslovnog poduhvata.

SADRŽAJ

UVOD - 2 -
1.FORMULISANJE IDEJE - 7 -
1.1 Potreba agencije za idejom - 8 -
1.2 Formulisanje osnovne ideje - 9 -
2.FORMULISANJE VIZIJE - 10 -
2.1 Karakteristike i svrha vizije restorana sa keteringom - 12 -
2.2.SWOT Analiza - 13 -
2.3 Analiza eksternog okruženja - 13 -
2.4 Analiza internog okruženja - 15 -
2.5 Dugoročni strategijski plan - 15 -
2.5.1 Formulisanje poslovnih procesa restorana - 16 -
2.3 Organizaciona kultura i vizija - 17 -
3.IZRADA PLANA MARKETINGA - 17 -
3.1 Istraživanje tržišta kod restorana sa keteringom - 20 -
3.2 Segmentacija tržišta - 20 -
4.PLANIRANJE FINANSIJSKIH I OPERATIVNIH RESURSA - 21 -
5.MENADžMENT PLAN - 23 -
5.1 Plan usluga - 23 -
5.2 Plan pripremnih aktivnosti - 23 -
5.3 Plan kadrovanja - 24 -
5.4 Plan objekta i poslovnog prostora - 24 -
5.5 Plan opreme, uređaja i prateće infrastrukture - 25 -
5.6 Pretpostavke finansijskog plana - 25 -
5.7 Analiza i ocena isplativosti finansijskog poduhvata - 25 -
5.8 Plan nabavke - 26 -
5.9 Plan logistike - 26 -
5.10 Plan komuniciranja - 26 -
5.11 Plan promocije - 26 -
5.12 Plan cena i plan prodaje - 27 -
5.13 Plan prodaje - 27 -
5.14 Kritične tačke - 27 -
6.OCENA IZVODLJIVOSTI - 28 -
6.1 Izvodljivost biznis plana - 28 -
6.2 Kontrola biznis plana - 28 -
6.3 Realizacija biznis plana - 28 -
7.IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH STEJKHOLDERA - 28 -
ZAKLJUČAK - 30 -
LITERATURA - 31 -
Referentni URL