Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Cesta kao faktor sigurnosti saobraćaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

FAKTORI SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA


Saobraćaj je složena pojava pri kojoj dolazi do mnogih situacija koje za posljedicu imaju materijalnu štetu, tjelesne povrede i smrt.
Stanje bezbjednosti drumskog saobraćaja mjeri se brojem saobraćajnih nesreća i nastalim posljedicama. Da bi se povećala bezbjednost saobraćaja potrebno je provesti više mjera kojima je cilj ukloniti odnosno smanjiti broj saobraćajnih nesreća.
Drumski saobraćaj možemo posmatrati kroz četri osnovna faktora a to su:
- čovjek
- cesta
- vozilo
- okolina

Čovjek je osnovni faktor bezbjednosti saobraćaja. On kao učesnik u saobraćaju svojim osjetilima prima obavijesti o prilikama na cesti kao i načinu odvijanja saobraćaja.
Cesta ili put je važan faktor bezbjednosti jer može direktno uticati na saobraćajnu nesreću, ili spriječiti saobraćajnu nesreću.
Vozilo na bezbjednost utiče aktivnim i pasivnim elementima. Aktivni sprečavaju nastanak nesreće. Pasivni utiču na smanjenje posljedica saobraćajne nesreće.
Pod okolinom sa aspekta saobraćaja podrazumjeva se prostorno – ambijentno okruženje odvijanja saobraćaja.

SADRŽAJ

1 FAKTORI SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA 2
1.1 CESTA KAO FAKTOR SIGURNOSTI 3
1.2 TRASA PUTA 4
1.3 TEHNIČKI ELEMENTI PUTA 5
1.4 STANJE KOLOVOZA 6
1.5 OPREMA PUTA 6
1.5.1 Saobraćajna signalizacija 6
1.5.2 Saobraćajna oprema i uređaji 7
2 RASVJETA PUTA 8
3 RASKRSNICE 9
4 UTICAJ BOČNIH ZAPREKA 10
4.1 ODRŽAVANJE PUTA 11
5 LITERATURA 13
Referentni URL