Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Putna i ulična mreža sa kategorizacijom puteva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Istorijski koreni putnog inženjerstva stariji su više od 5000 godina. Razvojem trgovine razvijaju se prvi putni pravci. Iz tog najstarijeg perioda poznati su jantarski put i put svile. Jantarski put (jantar-smola) je verovatno najstarija evropska komunikacijska trasa između severa i juga, nastala za trgovinu jantarom. To je trgovački put kojim se prenosio jantar s obala Baltičkog mora preko evropskog kontinenta do Sredozemlja. Grci su 500 godina p.n.e. imali jantarski put od Crnog do Baltičkog mora.

Geografski oblik regiona (dinarski, panonski i primorski svet) kao i položaj u Evropi, uticali su u proteklih nekoliko milenijuma na transportne pravce. Naravno, važnu ulogu u tome imao je i covek sa svojim verskim, socijalnim, ekonomskim i vojnim težnjama. Istorijske promene važnosti pojedinih kriterijuma uticale su na tok transportnih pravaca ne samo u prošlosti vec i danas.
Raznovrsnost putne mreže, koja je u zadnjih 35 godina bila klasifikovana u tri kategorije (magistralne, regionalne i lokalne puteve), kao i na nekategorisane puteve.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 PUTNA I ULIČNA MREŽA SA KATEGORIZACIJOM PUTEVA 4
1.1 Putna mreža 4
1.2 Ulična mreža 4
1.3 Klasifikacija prema funkcionalnim karakterisrikama 5
1.4 Klasifikacija prema značaju 6
1.5 Klasifikacija prema vrsti saobraćaja 7
1.6 Klasifikacija prema obimu saobraćaja 7
1.7 Klasifikacija prema karakteristikama kolovoza 7
1.8 Klasifkacija prema karakteru saobraćajnih tokova 8
1.9 Administrativna klasifikacija (kategorizacija) 8
1.10 Administrativna klasifikacija ulične mreže 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL