Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ideologije i opasnosti od njih
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada je pojam ideologija prvi put upotrebio grof Antoan Trasi Antoine Destutt de Tracy u kasnom XVIII veku kako bi ga definisao kao nauku o idejama, već je dugo vremena u svesti ljudi postojala predstava o ideologiji kao kakvom skupu ideja, vrednosti i normi koje se kao eksteriorizovane predstave mogu primeniti u političkoj praksi. Sam termin ideologija označava nekoliko shvatanja. Ona u najšire shvaćenom smislu predstavlja nauku o svim mogućim idejama. Ova preširoka definicija uglavnom je odbačena. Druga definicija govori da je ideologija duhovna nadgradnja i da u sebe uključuje religiju, umetnost, moral, politiku pravo... I ovo stanovište se u najvećma ne uzima za ozbiljno, jer se smatra nedovoljno preciznim. Sledeće tumačenje pojma ideologija je ono koje pod ideologijom podrazumeva jednu zaokruženu sistematizovanu sliku o svetu kao celini i o položaju čoveka u njemu.

Konačno, uže shvaćeni pojam politike može označavati ili sistem shvatanja, predodžaba i pojmova, u kojima je izraženo opšte gledište neke društvene grupe prema zbivanju što je okružuju, dakle sistem osnovnih stavova prema svetu koji su obično razrađeni u nekim religioznim ili naučnim sistemima; ili lažnu krivu izopačenu svest i spoznaju koja prelazi iz društveno-istorijske i klasne određenosti i ograničenosti njihovih nosilaca.

Sadržaj

UVOD 3
1 Ideologije i opasnosti od njih 4
1.1 Definisanje i podela ideologija 4
1.2 Uticaj ideologije na ličnost 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 12
Referentni URL