Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Narkomanija - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Veoma ozbiljan medicinski i sociopatološki problem savrijemenog društva, prisutan od ranije u zapadnim, a u novije vrijeme i u zemljama u tranziciji, predstavlja sve rasprostranjenija zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Uslovljena je delovanjem određenih nepovoljnih faktora iz socijalnog okruženja na posebno predisponirane ličnosti, uz prisutnu dostupnost psihoaktivnih supstanci. Svaka supstanca biljnog ili sintetičkog porekla koja, kad se unese u organizam, može da modifikuje jednu ili više njegovih funkcija i da nakon ponavljane upotrebe dovede do stvaranja psihičke ili fizičke zavisnosti, naziva se psihoaktivnom.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti koju je propisala Svijetska zdravstvena organizacija (SZO), u bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci spadaju mentalni poremećaji i poremećaj ponašanja zbog upotrebe alkohola, opijata, kanabiola, sedativa i hipnotika, kokaina, drugih stimulansa uključujući kofein, halucinogena, duvana, isparljivih rastvarača, kao i zbog upotrebe više droga i upotrebe drugih psihoaktivnih supstanci.

Sadržaj

UVOD 1
1 Narkomanija 2
1.1 Uticaj porodice na prevenciju i pojavu narkomanije 3
1.2 Rasprostranjenost zavisnosti i prevencija 4
1.3 Alkohol, narkomanija i kriminal 6
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 19
Referentni URL