Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obuhvatanje rashoda pri prodaji trgovinske robe po maloprodajnim i veleprodajnim ce.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Izdaci predstavljaju svaki odliv sredstava u preduzeću nastao radi pribavljanja drugih vrsta sredstava ili usluga. Svaki izdatak usmeren je sa ciljem donošenja koristi u istom ili naknadnom obračunskom periodu u kom je i izdatak nastao. Budući da koristi ne moraju nastati u istom obračunskom periodu u kome je izdatak nastao računovođe razlikuju: izdatke od kojih se koristi očekuju istom obračunskom periodu u kome su izdaci nastali - troškovi i izdatke od kojih se koristi očekuju u dužem razdoblju od obračunskom perioda - sredstva, sa računovodstvenog aspekta svaki izdatak koji je nastao za pribavljanje sredstava je pre ili kasnije trošak.

Izdatke kao izlaz novca iz preduzeća tj odnose se na smanjenje gotovine ili novčanih ekvivalenata u obliku gotovinskih ili bezgotovinskih isplata. Oni mogu ali ne moraju da imaju karakter troška što zavisi od toga da li su nastali u vezi sa stvaranjem proizvoda i usluga. Utrošci predstavljaju fizičko ulaganje materijalnih stvari tj količinsko, naturalno trošenje elemenata proizvodnje koje rezultira stvaranjem proizvoda i usluga. Oni nisu klasična računovodtvena kategorija ali imaju izuzetnu vaţnost u računovodstvenoj kontroli i analizi. Troškovi predstavljaju vrednosno, novčano izražene utroške faktora u nekom poslovnom procesu koji nastaju isključivo zbog stvaranja proizvoda i usluga. Obuhvataju najveći deo rashoda budući da je veći deo rashoda u poslovanju preduzeća vezan za stvaranje učinaka (proizvoda i usluga).

Sadržaj

UVOD 1
1 RAZVRSTAVANJE I POJMOVNO RAZLIKOVANJE NA PRAKTIČNIM PRIMRIMA 1
2 RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE RASHODA I TROŠKOVA 2
2.1 Poslovni rashodi 3
2.2 Finansijski rashodi 3
2.3 Ostali rashodi 4
3 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 4
3.1 Obračun i knjiženje nabavne vrednosti prodate robe
evidentirane po nabavnoj ceni 4
3.2 Obračun i knjiženje nabavne vrednosti prodate robe
evidentirane po prodajnoj cenii 5
4 PRODAJA ROBE U UNUTRAŠNJEM PROMETU 6
5 PREGLED OSNOVNIH POJMOVA I DEFINICIJA 9
6 KNJIŽENJE ROBE PREMA KONTNOM OKVIRU 12
7 MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD MRS 2 - ZALIHE 14
8 NABAVKA ROBE 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL