Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ugovor o prodaji 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Podjimo od same definicije ugovora kojim nazivamo dvostrani pravni posao, kojim se izražava saglasnost volje dve ugovorne strane, o međusobnim pravima i obavezama.

Ugovor čiji je predmet kupovina ili prodaja robe, zove se kupoprodajni ugovor.

Ovim ugovorom se obavezuje prodavac da će određenu vrstu i količinu robe predati kupcu, a kupac se obavezuje da će preuzeti ovu robu i platiti za nju ugovorenu cenu. Kupoprodajni ugovor možemo smatrati zaključenim kada su dve ugovorne strane (kupac i prodavac) postigle saglasnost u odnosu na bitne elemente ugovora a to su: vrsta, količina i cena robe. Prema propisima opštih uzansi, kupoprodajni ugovor može biti žaključen između prisutnih i odsutnih stranaka u pismenoj ili usmenoj formi.

Smatra se da su stranke bile prisutne ukoliko se ugovor sklopi usmeno, preko telefona, teleprintera, računa ili telegrama.

Ukoliko se ugovor sklopi pismom ili telegramom smatra se da su stranke bile odsutne. Prisutni, kupac i prodavac, stavljaju potpise na svoj ugovor. Kod usmeno sklopljenih ugovora i pored dostignute saglasnosti, i ako je punovažan, nema pismene potvrde, zato se ovi ugovori lako pobijaju i ne preporučuju se.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Zakonski okvir ugovora o kupoprodaji 2
1.2 Pravne osobine ugovora o kupoprodaji 3
1.3 Bitni elementi ugovora o kupoprodaji 4
1.3.1 Stvari 5
1.3.2 Cena 6
1.4 Obaveze prodavca 8
1.5 Obaveze kupca 11
1.6 Posebne vrste kupoprodaje 13
1.7 Izvršavanje ugovora o kupoprodaji robe 15
1.7.1 Isporuka robe 15
1.7.2 Preuzimanje robe 15
1.7.3 Plaćanje robe 18
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Referentni URL