Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravna priroda autorskog subjektivnog prava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Izraz “intelektualna svojina“ u širu upotrebu počeo je da ulazi tek od sedamdesetih godina prošlog veka, od trenutka stupanja na snagu Konvencije o ustanovljenju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. U članu te konvencije data je definicija intelektualne svojine. Izraz “intelektualna svojina” označava prava koja se odnose na:

- književna, umetnička i naučna dela,

- interpretacije umetnika i interpretatora i izvođenja umetnika izvođača, fonograme
i radio-emisije,

- pronalaske u svim oblastima ljudske aktivnosti,

- naučna otkrića,

- industrijske uzorke i modele,

- fabričke, trgovačke i uslužne žigove, kao i trgovačka imena i trgovačke nazive,

- zaštitu od nelojalne utakmice i sva druga prava vezana za intelektualnu aktivnost u
industrijskoj, naučnoj, književnoj i umetničkoj oblasti.

Intelektualna svojina je opšti, pravno-tehnički pojam za odredjene kreacije
ljudskog uma i komercijalne simbole koji predstavljaju bestelesna dobra. Ova
nematerijalna dobra mogu da uživaju zaštitu na osnovu različitih nivoa isključivih prava koja su slična svojinskim, što omogućuje komercijalizaciju i eksploataciju tih dobara na tržištu. Na primer, u ručnom satu suštinski kvalitet, tehnološki, funkcionalni sadržaj zasnovan je na pronalasku, vizuelni izgled sata, ukrasni kvalitet na industrijskom dizajnu, a njegov komercijalni simbol kao žig, kao znak razlikovanja, odredjuje njegov tržišni kvalitet.


SADRŽAJ


Uvod ........................... 3
Razvoj autorskog prava …………….. 5
Zakonski uslovi za zaštitu autorskog prava ...... 5
Pojam autorskog prava……………………... 5
Nosilac autorskog prava ....... 6
Objektivno i subjektivno autorsko pravo................ . 6
Pravna priroda autorskog subjektivnog prava ..... ......7
Moralna prava autora …………...........8
Vrste moralnih prava autora ..............10
Imovinska prava autora ........................11
Ogranicenja imovinskih prava autora …….........13
Druga prava …………………….......13
Zaključak ..............................14
Literatura ............................. 15
Referentni URL