Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Seminarski radovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Planiranje kao funkcija menadžmenta
Organizovanje kao funkcija menadžmenta
Vođenje kao funkcija menadžmenta
Kontrola kao funkcija menadžmenta
Granica proizvodnih mogućnosti, oportunitetni trošak i zakon opadajućih prinosa
Pojam, vrste i funkcije tržišta
Analiza tražnje, kriva tražnje i pomeranje krive tražnje
Analiza ponude, kriva ponude i pomeranje krive ponude
Uravnoteženost ponude i tražnje, i promene tržišne ravnoteže
Elastičnost tražnje i koeficijent elastičnosti tražnje
Elastičnost ponude i koeficijent elastičnosti ponude
Budžetsko ograničenje i efekti promene cena i dohotka na budžetsku liniju
Krive indiferentnosti i optimalni izbor potrošača
Krive indiferentnosti nepravilnog oblika
Asimetrične informacije
Cenovni paradoksi
Višak u korist potrošača
Ukupan, marginalni i prosečni proizvod i njihova međuzavisnost
Vrste i merenje profita
Tržište savršene konkurencije
Višak u korist proizvođača
Tržište nesavršene naspram tržišta savršene konkurencije
Monopol, izvori i profit monopola
Društveni trošak monopola
Državno regulisanje cena monopolosta
Cenovna diskriminacija i prisvajanje potrošačevog viška od strane monopolista
Društveni trošak monopola i čist gubitak monopola
Pojam i vrste javnih dobara
Eksternalije i javna politika prema eksternalijama
Makroekonomski indikatori
Makroekonomski ciljevi i instrumenti
Miks fiskalne i monetarne politike
Bruto društveni proizvod i metode merenja bruto društvenog proizvoda
Bruto društveni proizvod Republike Srbije
Struktura bruto društvenog proizvoda
Analiza strukture platnog bilansa
Devizno tržište, kurs, ponuda i tražnja
Apresijacija, depresijacija i vrste deviznih kurseva
Privredni rast i razvoj
Pojam,vrste i determinante kamatnih stopa
Osnovni pojmovi vezani za nezaposlenost i vrste nezaposlenosti
Nezaposlenost u Republici Srbiji
Šta je inflacija i analiza inflacije tražnje preko AS-AD modela
Šta je inflacija i analiza inflacije troškova preko AS-AD modela
Inflacija i vrste inflacije
Centralna banka, njena uloga i funkcije
Narodna banka Srbije
Razvoj spregnutih konstrukcija
Karakteristike i primeri izvedenih spregnutih konstrukcija
Analiza poduprte i nepoduprte spregnute konstrukcije
Klasifikacija poprečnih preseka spregnutog nosača od čelika i betona
Efektivni preseci klase 2 i klase 4
Efektivna širina betonske ploče kod spregnutog nosača
Koeficijent tečenja betona
Metode proračuna spregnutog nosača od čelika i betona prema teoriji elastičnosti
Proračun skupljanja i tečenja prema EC4
Moment nosivosti spregnutog preseka pri savijanju
Smičući spoj kod spregnute grede
Sredstva za sprezanje-moždanici
Spregnuti stubovi od čeličnih okruglih cevi ispunjenih betonom
Smičući spoj i unošenje opterećenja kod spregnutog stuba
Spregnute ploče- granično stanje nosivosti
Poređenje nosivosi spregnutog, čeličnog i betonskog stuba
Poređenje nosivosi spregnute, čelične i betonske grede
Izvještaj o novcanom toku i
Izvještaj o promjenama na
kapitalu na primjeru
kompanije X
Racunovodstvena kontrola i nadzor na primjeru X
Pozajmljeni izvori finansiranja na primjeru X
Raspodjela dobiti i pokrice ostvarenog gubitka preduzeca na primjeru X
Interna racunovodstvena kontrola na primjer X
Finansijski izvještaji - podjela, struktura, uloga
Bilans stanja – uloga i sadržina na primjeru X
Izvještaj o novcanim tokovima kao jedan od eksternih finansijskih izvještaja
Bilans uspjeha – uloga i sadržina na primjeru X
Racunovodstvena analiza poslovanja preduzeca na primjeru X
Investicioni program na primjeru X
Biznis plan na primjeru X
Agencija za pružanje racunovodstvenih usluga na primjeru X
Koncipiranje individualnog (analitickog) kontnog plana na primjeru preduzeca X
Racunovodstvene politike
Racunovodstveno planiranje na primjeru X
Dokumentacija u Knjigovodstvena dokumenta (nabavke i prodaje) na primjeru
Akcijski kapital kao oblik finansiranja preduzeca
Metode obracuna periodicnog rezultata
Etika u racunovodstvu
Knjigovodstvena dokumentacija na primjeru X
Organizacija racunovodstvene funkcije na primjeru X
(MRS) Medunarodni racunovodstveni standardi
Oblici finansirnaja preduzeca
Analiticka evidencija – uloga i sadržina
Rashodi - klasifikacija i vrednovanje
Prihodi - klasifikacija i vrednovanje na primjeru X
Metode obracuna amortizacije na primjeru X
Podjela i raspored troskova na primjeru X
Sistemi obracuna troškova proizvodnje na primjeru X
Referentni URL