Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Subjekti i zakonitosti prava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Subjekti prava – istorijat

Svojstvo subjekta prava davano je raznim licima, zavisno od društvenog stepena razvoja i klasnih interesa vladajuće klase.
U periodu nastajanja rimskog prava, životinjama je priznavan status pravnog subjekta i iste su mogle da budu tužene sudu.
U robovlasničkom sistemu, neki ljudi – robovi, nisu bili subjekti već objekti prava. Oni su tretirani kao stvari koje se kreću.
U robovlasničkom pravu, pravni subjektivitet imaju samo slobodni ljudi, u feudalnom pravu svi, ali ne formalno podjednako, dok u kapitalističkom i socijalističkom pravu svi formalno jednako sa tendencijom da ta formalna jednakost sve više postane i stvarna jednakost.
Danas se vodi polemika o pravnom subjektivitetu pojedinih prirodnih i kulturnih dobara, životinja kao i posebnih kolektiviteta (nacionalnih, etničkih, verskih...).


Uopšteno o subjektima prava


Subjekti prava su nosioci prava i obeveza u pravnom odnosu. Subjekti prava su glavni elementi pravnog odnosa – zbog njih ti odnosi postoje, da bi se zadovoljio interes jednog od njih ili interesi i jednog i drugog. Pravni odnosi mogu da se zasnivaju samo između lica koja imaju status subjekta prava. U svakom pravnom odnosu postoje najmanje dva pravna subjekta – nije moguće biti u pravnom odnosu sa samim sobom.Pravni se odnosi ne mogu zasnivati između lica i stvari, između lica i delova prirode, između lica i objekata prava.
Svojstvo subjekta prava da bude nosilac prava i obaveza, naziva se pravna sposobnost. Koje je lice sposobno da bude nosilac prava i obaveza, utvrđuje pravni poredak one zemlje kojoj to lice pripada.
Subjekti prava su ljudi (fizička lica) i društvene tvorevine (pravna lica) koji imaju pravne obaveze i ovlašćennja s obzirom na neke objekte prava.
Ako su subjekti prava lišeni sposobnosti svesti i volje, onda u njihovo ime deluje zastupnik (roditelj, staratelj ili drugo ovlašćeno lice). ...


Sadržaj:


Sadržaj: - 1 -
1.Subjekti prava - 2 -
1.1.Uvod - 2 -
1.1.1.Subjekti prava – istorijat - 2 -
1.1.2.Uopšteno o subjektima prava - 2 -
1.1.3.Pravni zastupnici - 3 -
1.2.Fizička lica - 4 -
1.1.3.Vrste sposobnosti fizičkih lica - 5 -
1.2.Pravna lica - 6 -
2. Zakonitost - 8 -
2.1. Oblici zakonitosti - 8 -
2.2. Pravna snaga - 9 -
2.3. Pravna sredstva - 10 -
2.4. Pravosnažnost - 11 -
2.5. Stupanje na snagu - 11 -
2.6. Izvršnost - 12 -

Referentni URL